Word alle mense gered deur Christus se verlossing? – Die belydenisskrifte

1. Lees die aanhalings uit die Geloofsbelydenis van Athanasius 41-44, die Nederlandse Geloofsbelydenis 16, die Heidelbergse Kategismus 20 en 30, die Dordtse Leerreëls 1.1.5; 1.1.9; 1.1.13; 1.2.8; 2.1.5; 2.2.5 en die Westminster Geloofsbelydenis 3. Wat leer jy oor die betekenis van Jesus se verlossing vir alle mense? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou?

Geloofsbelydenis van Athanasius 41-44

41. By sy koms sal alle mense, met hulle liggame, opstaan

42. en van hulle eie werke moet rekenskap gee.

43. En die wat goed gedoen het, sal die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur.

44. Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie.

Nederlandse Geloofsbelydenis 16

DIE EWIGE VERKIESING VAN GOD

Ons glo dat God, toe die hele geslag van Adam deur die sonde van die eerste mens in die verderf en ondergang gestort is, Hom betoon het soos Hy is, naamlik barmhartig en regverdig. God is barmhartig, aangesien Hy dié wat Hy uitverkies het, uit hierdie verderf trek en verlos; God het hulle, uit louter goedheid en sonder om hulle werke in die minste in aanmerking te neem, in sy ewige en onveranderlike raad uitverkies in Jesus Christus, ons Here. God is regverdig deurdat Hy die ander in hulle val en verderf laat bly waarin hulle hulleself gewerp het.

Rom. 3:12; 9:16; Deut. 32:8; 1 Sam. 12:22; Ps. 65:5; Mal. 1:2; 2 Tim. 1:9; Rom. 9:29; Tit. 3:4-5; Ef. 1:4-5; Rom. 11:5; Hand. 2:47; 13:48; 2 Tim. 2:20; Rom. 9:11; 1 Pet. 1:2; Rom. 9:21; Joh. 6:27, 44; 17:9,12; Joh. 13:9; 15:16; Rom. 11:34-35; Joh. 18:20; 15:19; Tit. 1:1; Ef. 1:3; Joh. 10:29; Matt. 15:24; 20:23.

Heidelbergse Kategismus 20, 30

20 Vraag: Word al die mense dan weer deur Christus salig soos hulle deur Adam verlore gegaan het?

Antwoord: Nee; (a); maar slegs die wat deur ‘n ware geloof in Hom ingelyf word en al sy weldade aanneem (b).

(a) Matt 7:14; 22:14. (b) Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16, 18, 36; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22; Heb 4:3; 5:9; 10:39; 11:6.

30 Vraag: Glo die mense wat hulle saligheid en heil by die heiliges, by hulleself of iewers anders soek, ook in die enigste Verlosser, Jesus?

Antwoord: Nee, maar hulle verloën met die daad die enigste Verlosser as Heiland, Jesus, alhoewel hulle met die mond in Hom roem (a). Slegs een van twee dinge is immers moontlik: of Jesus is nie ‘n volkome Verlosser nie, of die wat hierdie Verlosser met ‘n ware geloof aanneem, het in Hom alles wat vir hulle saligheid nodig is (b).

(a) 1 Kor 1:13, 30, 31; Gal 5:4..(b) Heb 12:2; Jes 9:6; Kol 1:19, 20; 2:10; 1 Joh 1:7.

Dordtse Leerreëls 1.1.5; 1.1.9; 1.1.13; 1.2.8; 2.1.5; 2.2.5

Hoofstuk 1: GODDELIKE UITVERKIESING EN VERWERPING

1.1.5 Die oorsaak of skuld van daardie ongeloof, net soos van alle ander sondes, lê beslis nie by God nie, maar by die mens. Die geloof in Jesus Christus en die saligheid deur Hom is egter ‘n genadegawe van God. Soos geskrywe is: Uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God (Ef 2:8), ook: Dit is aan julle genadiglik gegee om in Christus te glo (Fil 1:29).

1.1.9 Hierdie uitverkiesing het nie op grond van vooruitgesiene geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid of enige ander goeie hoedanigheid of geskiktheid van die mens tot stand gekom nie. Dit alles kan nooit vooraf as rede of voorwaarde vir die uitverkiesing van die mens vereis word nie. Die uitverkiesing is immers die oorsaak van geloof en geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, ensovoorts. Daarom is die uitverkiesing die fontein van alle saligheid waaruit geloof, heiligheid en al die ander saligmakende gawes, en uiteindelik die ewige lewe self, as vrugte en gevolge daarvan voortvloei. Die apostel getuig immers: Om heilig en sonder gebrek voor Hom te wees (Ef 1:4), en nie ómdat ons alreeds so was nie.

1.1.13 Vir die kinders van God is die besef en die sekerheid van hierdie uitverkiesing daagliks steeds meer rede om hulle voor die aangesig van God te verootmoedig, om die diepte van sy barmhartigheid te aanbid, om hulleself te reinig en om Hom, wat hulle eerste so uitnemend liefgehad het, ook van hulle kant vurig lief te hê. Dit is dan ook onmoontlik dat hierdie leer van die uitverkiesing en die besinning daaroor die kinders van God sal laat ophou om die gebooie van God te gehoorsaam of dat hulle onverskillig sou word deur ‘n sondige lewe te lei. Deur die regverdige oordeel van God is dit juis die geval met hulle wat die genade van die uitverkiesing ligtelik vir hulleself toe-eien of ydellik en ligsinnig daaroor praat, sonder dat hulle begeer om in die weë van die uitverkorenes te wandel.

1.2.8 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: God het oor niemand bloot kragtens sy regverdige wil besluit om hom in die val van Adam en in die gemeenskaplike staat van sonde en verdoemenis te laat bly nie. Ook het Hy in die gee van die genade wat vir die geloof en bekering nodig is, besluit om niemand verby te gaan nie.

Die Sinode leer: Dit staan vas: Hy is barmhartig oor wie Hy wil, en Hy verhard wie Hy wil (Rom 9:18), en: Die is aan julle gegee om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie (Matt 13:11), en: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, so was dit u welbehae (Matt 1:25,26).

Hoofstuk 2: DIE DOOD VAN CHRISTUS EN DIE VERLOSSING VAN DIE MENSE DEUR SY DOOD

2.1.5 Verder is dit die belofte van die evangelie dat elkeen wat in die gekruisigde Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hierdie belofte moet aan alle volke en mense, aan wie God na sy welbehae die evangelie stuur, sonder enige onderskeid verkondig en bekend gestel word, met die eis tot bekering en geloof.

2.2.5 Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Alle mense is in die staat van die versoening en in die genade van die verbond opgeneem, sodat niemand vanweë die erfsonde aan die verdoemenis skuldig is of verdoem moet word nie, maar dat alle mense van hierdie sondeskuld vry is.

Die Sinode leer: Hierdie mening is in stryd met die Skrif wat verklaar dat ons van nature kinders van die toorn is (Ef 2:3).

Westminster Geloofsbelydenis 3

God’s Eternal Decrees

1. From all eternity and by the completely wise and holy purpose of his own will, God has freely and unchangeably ordained whatever happens.1 This ordainment does not mean, however, that God is the author of sin (he is not), 2 that he represses the will of his created beings, or that he takes away the freedom or contingency of secondary causes. Rather, the will of created beings and the freedom and contingency of secondary causes are established by him.3

1. Eph 1.11, Rom 11.33, Heb 6.17, Rom 9.15,18, Acts 4.27-28, Mt 10.29-30, Eph 2.10, Is 45.6-7.

2. Jas 1.13-14, 17, 1 Jn 1.5, Eccl 7.29, Ps 5.4.

3. Acts 2.23, Mt 17.12, Acts 4.27-28, Jn 19.11, Prv 16.33, Acts 27.23-24, 34, 44.

2. Although God knows whatever may or can happen under all possible circumstances, 4 he has not ordered anything because he foresaw it in the future as something which would happen under such circumstances.5

4. Acts 15.18, 1 Sm 23.11-12, Mt 11.21,23, Ps 139.1-4, Prv 16.33.

5. Rom 9.11,13, 15-16, 18, 2 Tm 1.9, Eph 1.4-5.

3. In order to manifest his glory God has ordered that some men and angels should be predestined to everlasting life6 and that others should be foreordained to everlasting death.7

6. 1 Tm 5.21, Mt 25.31,41, Acts 13.48, Rom 8.29-30, Jn 10.27-29, Mk 8.38, Jude 6.

7. Rom 9.22-23, Eph 1.5-6, Prv 16.4, Mt 25.41, Jude 4.

4. This predestination and foreordination of angels and men are precise and unchangeable. The number and identity of angels and men in each group are certain, definite, and unalterable.8

8. 2 Tm 2.19, Jn 13.18, 10.14-16,27-29, 6.37-39, Acts 13.48, Jn 17.2,6,9-12.

5. Before the creation of the world, 9 according to his eternal, unchangeable plan10 and the hidden purpose and good pleasure of his will, 11 God has chosen in Christ12 those of mankind who are predestined to life and to everlasting glory.13 He has done this solely out of his own mercy and love and completely to the praise of his wonderful grace.14 This choice was completely independent of his foreknowledge of how his created beings would be or act. Neither their faith nor good works nor perseverance had any part in influencing his selection.15

9. Eph 1.4.

10. Eph 1.11.

11. Eph 1.9.

12. 2 Tm 1.9.

13. Rom 8.30, 1 Thes 5.9, 1 Pt 5.10.

14. Eph 1.5-6, 12.

15. Rom 9.11, 13, 15-16, Eph 1.4,6,9, 2 Tm 1.9, Eph 2.8-9.

6. Just as God has determined that the elect shall be glorified, so, too, in the eternal and completely free purpose of his will he has foreordained all the means by which that election is accomplished.16 And so, those who are chosen, having fallen in Adam, are redeemed by Christ.17 They are effectually called to faith in Christ by his Spirit working in them at the right time,18 and they are justified,19 adopted,20 sanctified,21 and kept by his power through faith unto salvation.22 Only the elect, and no others, are redeemed by Christ, effectually called, justified, adopted, sanctified, and saved.23

16. 1 Pt 1.2, Eph 1.4-5, 2.10, 2 Thes 2.13.

17. 1 Thes 5.9-10, Ti 2.14, Rom 5.19.

18. Rom 9.11, 2 Thes 2.13-14, 1 Cor 1.9.

19. Rom 8.30.

20. Eph 1.5.

21. 2 Thes 2.13, Eph 1.4, 1 Thes 4.3.

22. 1 Pt 1.5, Jn 10.28.

23. Jn 17.9, Rom 8.28-39, Jn 6.64-65, 8.47, 10.26, 1 Jn 2.19, Acts 13.48.

7. According to the hidden purpose of his own will, by which he offers or withholds mercy at his pleasure, and for the glory of his sovereign power over his creatures, it pleased God not to call the rest of mankind24 and to ordain them to dishonor and wrath for their sin25 to the praise of his glorious justice.26

24. Mt 11.25-26, 1 Pt 2.8.

25. Rom 9.14-22, Jude 4, Rom 2.8-9, 2 Thes 2.10-12.

26. 2 Tm 2.19-20, Rv 15.3-4.

8. This important and mysterious doctrine of predestination must be treated with special discretion and care, so that, paying attention to and obeying the will of God revealed in his word, men may be assured that they have been eternally chosen from the certainty of their effectual calling. In this way the doctrine of predestination will elicit not only our praise, reverence, and admiration for God, but also a humble and diligent life, fully supporting everyone who sincerely obeys the gospel.27

27. Rom 9.20, 11.33, Dt 29.29, 2 Pt 1.10, Eph 1.6, Rom 11.5-6, 20, 8.33, Lk 10.20, see General Note.

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou gee oor die betekenis van Jesus se verlossing vir alle mense.

View all posts in this series

Wie is God?


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on Skakel in by Veritas!Hi Hanneke, ek het die skakel gestuur.
 • Hanneke Meyer on Skakel in by Veritas!Ek fasiliteer reeds vir n geruime tyd modules 1 en 2, maar sou graag tog n paar van die zoom-byeenkomste bywoon vir verryking. Ek het n handleiding. Vriendelike groete Hanneke Meyer
 • Chris van Wyk on OpenbaringHi Ronel, dit hang af wat die selgroepe doen. As dit net daar is vir die bestaande lidmate sal dit die gelowiges opbou, maar nie die gemeente groei nie. As daar 'n strategie is om ongelowiges te bevriend en te evangeliseer - uiteraard waar dit moontlik is in julle konteks - dan is kleingroepe 'n wes…
 • Ronel on OpenbaringDs Chris, wat is u mening oor selgroepe in die gemeente die belangrikste manier is om die evangelie in n gemeente uit the brei en gemeente getalle te vergroot? Sal graag u mening wil hoor. Ons is tans in die VAE in Al Ain. Hier is ongeveer 35 verskillende dominansies van gelowiges waarvan ons Suid A…
 • Chris van Wyk on OpenbaringHi Marelize, ja, jy kan dit hier aflaai: https://bybelskool.com/ek-kom-gou-n-boek-oor-openbaring-deur-chris-van-wyk/. (direkte skakel na die boek: https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-gou.pdf) Daar is ook 'n skakel na 9 video's wat ek gemaak het oor Openbaring vir 'n Pin…
 • Marie Elizabeth on OpenbaringHi Chris Is dit moontlik om die studie materiaal tov die boek Openbaring as een n boek te onvang? Ons wil met die boek as bybelstudie begin maar wil nie elke hoofstuk apart aflaai nie Laat weet asb? Groete Marelize Van Niekerk Cell: 083 321 4666
 • Chris van Wyk on Lukas 16:1-13 – God vertrou ons met die ware rykdom as ons betroubaar is met aardse rykdomHi Mike, "ewige tente" of "ewige woonplekke" in Lukas 16:9 verwys na die lewe by God in die hemel (vgl Joh 14:2). Paulus skryf ook hieroor in 2 Korintiërs 5:1 en gebruik 'n ooreenstemmende metafoor vir die onverganklike liggaam wat ons in die hemel van God sal ontvang. Hy noem dit 'n "ewige gebou" o…
 • Mike on Lukas 16:1-13 – God vertrou ons met die ware rykdom as ons betroubaar is met aardse rykdomHi Chris, verduidelik vir my wat word bedoel met die woorde, "ewige tente".
 • Chris van Wyk on Genesis 35 – Jakob voltooi sy verbintenis aan God by Bet-El waar alles begin hetHi Petrus, in albei gevalle het die broers wel opgetree, maar in Dina se geval heeltemal oorboord gegaan, en in Tamar se geval sonder 'n regsproses. Dat Jakob en Dawid nie self opgetree het nie is waarskynlik te wyte aan nalatigheid, hoewel die Bybel nie hulle gedagtegang uitspel nie. Met Absalom se…
 • Petrus on Genesis 35 – Jakob voltooi sy verbintenis aan God by Bet-El waar alles begin hetBeste Chris Ek is weer by Genesis en met die Jakob verhaal is daar iets wat my opval: Jakob and Dawid se dogters is onteer en seuns was in opstand teen hul vaders, maar is nie gestraf vir hulle oortredings nie. Dit blyk ook uit ander verhale. Jakob het Ruben met sy seen "vervloek," maar hoekom het d…
 • Chris van Wyk on Psalm 29Dankie Tertia, my voorreg en plesier.
 • Tertia Botha on Psalm 29Dr Chris dankie dat jy met jou kennis en wysheid my sommer ook vandag toerus. Vandag word ek opnuut herinner van God se krag bo die natuur maar ook God se stem in die natuur!! Alledaagse herinneringe aan ons GOD wat alles goed geskep het en steeds daaroor heers.
 • Chris van Wyk on Inleiding op OpenbaringHou moed Amanda! Lees wat ek geskryf het vir Yvonne oor Psalm 103:5: https://bybelskool.com/psalm-1031-5-loof-die-here-wat-al-jou-siektes-genees/comment-page-1/#comment-29597
 • Chris van Wyk on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesHi Yvonne Vers 5 moet in die konteks van die Psalm uitgelê word. Die eerste vyf verse vorm 'n eenheid: 1 Van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie – 3 Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al j…
 • amanda on Inleiding op Openbaringhoe ( op aarde ) gaan God se koninkryk op aarde so gevestig word, dat Hy uiteindelik deur almal as Alleenheerser erken gaan word. Elkeen is so besig om sy eie ding te doen, dat dit byna onmoontlik klink. Dis vir my n moedelose gedagte.
%d