Skip to main content

Wat is die doop? – Die belydenisskrifte

1. Lees die Apostoliese Geloofsbelydenis 10, Geloofsbelydenis van Nicea 10, Nederlandse Geloofsbelydenis 34, Heidelbergse Kategismus 69-74 en Westminster Geloofsbelydenis 28. Wat leer jy oor die doop? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou?

Apostoliese Geloofsbelydenis 10

Ek glo in die vergewing van sondes.

Geloofsbelydenis van Nicea 10

Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes.

Nederlandse Geloofsbelydenis 34

Artikel 34

DIE HEILIGE DOOP

Ou glo en bely dat Jesus Christus, wat die einde van die wet is (Rom. 10:4), deur sy bloed te stort ‘n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat ‘n mens tot versoening of voldoening van die sondes sou kan of wil aanwend. Hy het die besnydenis wat met bloed gepaard gegaan het, afgeskaf en in die plek daarvan die sakrament van die doop ingestel. Deur die doop word ons in die kerk van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste afgesonder om heeltemal sy eiendom te wees en sy merkteken en vaandel te dra. Dit dien vir ons tot ‘n getuienis dat Hy ewig ons God en genadige Vader sal wees. Daarom het Hy beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone water in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop (Matt. 28:19).

Hy toon ons daarmee dat, soos water die vuilheid van die liggaam afwas as dit oor ons gegiet word, en soos die water op die liggaam van die dopeling gesien word wanneer dit daarop gesprinkel word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde inwendig in die siel: dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders van die toorn is, as kinders van God weergebore word. Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie maar wel deur die besprinkeling met die kosbare bloed van die Seun van God, ons Rooisee waardeur ons moet trek om aan die slawerny van Farao, dit wil sê die duiwel, te ontkom en om in die geestelike land Kanaän in te gaan. Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament dit wat sigbaar is, maar ons Here gee wat deur die sakrament aangedui word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, suiwer en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart nuut en vul dit met alle vertroosting; Hy gee ons egte sekerheid van sy Vaderlike goedheid; Hy beklee ons met die nuwe mens en ontklee ons van die ou mens en al sy werke.

Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe wil kom, slegs een maal gedoop moet word sonder om dit ooit te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. Hierdie doop is nie alleen nuttig solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons hele lewe. Daarom verwerp ons die dwaling van die Wederdopers, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie, en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se kindertjies veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die teken van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in Israel kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die reiniging van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die wet beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle ‘n lam te offer, wat ‘n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die Joodse volk gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Kol. 2:11).

Matt. 28:19; 1 Kor. 6:11; Tit. 3:5; Heb. 9:14; 1 Joh. 1:7; (Op. 1:5); 1 Pet. 1:2; 2:24; 1 Joh. 5:16; Joh. 19:34; Matt. 3:11; 1 Kor. 3:7; Rom. 6:3; Ef. 5:26; Hand. 22:16; 1 Pet. 3:21; Gal. 3:27; 1 Kor. 12:13; Ef. 4:5; Heb. 6:1-2; Hand. 8:16; 2:38, 41; Matt. 19:14; 1 Kor. 7:14; Gen. 17:11; Kol. 2:11; Lev. 12:6.

Heidelbergse Kategismus 69-74

69 Vraag: Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis jou ten goede kom?

Antwoord: So: Christus het die uitwendige waterbad ingestel (a). Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy bloed en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my sondes, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem.

(a) Matt 28:19. (b) Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3, 4. (c) 1 Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3.

70 Vraag: Wat beteken dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te wees?

Antwoord: Dit beteken om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het (a). Verder, om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvresend en onbesproke lewe (b).

(a) Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5; 1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.

71 Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?

Antwoord: Met die instelling van die doop wat soos volg lui: “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…” (Matt 28:19); en: “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word” (Mark 16:16). Hierdie belofte word ook herhaal waar die Skrif die doop die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5; Hand 22:16).

72 Vraag: Is die uitwendige, waterbad self dan die afwassing van die sonde?

Antwoord: Nee (a), want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes (b).

(a) Matt 3:11; 1 Pet 3:21; Ef 5:26. (b) 1 Joh 1:7; 1 Kor 6:11.

73 Vraag: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes?

Antwoord: God sê dit nie sonder gewigtige rede nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so wegneem soos die water die vuilheid van die liggaam wegneem. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

74 Vraag: Moet die jong kinders ook gedoop word?

Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die volwassenes in die verbond van God en sy gemeente ingesluit is (a). Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die geloof werk (c), beloof nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die verbond in die Christelike kerk ingelyf en van die kinders van die ongelowiges onderskei word (d). So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop ingestel is (f).

(a) Gen 17:7. (b) Matt 19:14. (c) Luk 1:15; Ps 22:11; Jes 44:1-3; Hand 2:39. (d) Hand 10:.47. (e) Gen 17:14. (f) Kol 2:11-I3.

Westminster Geloofsbelydenis 28

1. Baptism is a sacrament of the New Testament, ordained by Jesus Christ.1 By baptism a person is solemnly admitted into the visible church.2 Baptism is also a sign and seal of the covenant of grace,3 of the believer’s engrafting into Christ,4 of rebirth,5 of remission of sins,6 and of the believer’s yielding to God through Jesus Christ to walk in newness of life.7 By Christ’s own direction this sacrament is to be continued in his church until the end of the world.8

1. Mt 28.19, Mk 16.16.

2. 1 Cor 12.13, Gal 3.27-28, Acts 2.41, 10.47.

3. Rom 4.11, Col 2.11-12, Gal 3.29.

4. Gal 3.27, Rom 6.3-5.

5. Ti 3.5.

6. Mk 1.4, Acts 2.38, 22.16.

7. Rom 6.3-4.

8. Mt 28.19-20.

2. The physical substance to be used in this sacrament is water. The person is to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit9 ordinarily by a lawfully called minister of the gospel.10

9. Mt 3.11, Jn 1.33, Mt 28.19-20, Acts 8.36,38, 10.47, Eph 4.11-13.

10. See General Note.

3. Dipping the person into the water is not necessary. Baptism is correctly administered by pouring or sprinkling water on the person.11

11. Heb 9.10,19-22, Acts 2.41, 16.33, Mk 7.4, Acts 1.5, 2.3-4,17, 11.15-16, 10.46-47, 1 Cor 10.2.

4. Not only those who actually profess faith in and obedience to Christ are to be baptized12 but also the infants of one or both believing parents.13

12. Mk 16.15-16, Acts 8.37-38; see citations under Section 1 above, Acts 9.18.

13. Gn 17.7,9-10, Gal 3.9,14, Col 2.11-12, Acts 2.38-39, Rom 4.11-12, 1 Cor 7.14, Mt 28.19, Mk 10.13-16, Lk 18.15-16, Acts 16.14-15,33.

5. Although it is a great sin to condemn or neglect this sacrament,14 baptism is not inseparably connected with God’s grace and salvation. One can be saved and reborn without baptism,15 and, on the other hand, everyone who is baptized is not therefore unquestionably reborn.16

14. Lk 7.30, Ex 4.24-26, Gn 17.14, Dt 28.9.

15. Rom 4.11, Acts 10.2, 4, 22, 31, 45-47, Lk 23.40-43.

16. Acts 8.13,23.

6. The effectiveness of baptism is not tied to that moment in time in which it is administered.17 However, by the correct use of this sacrament the grace promised in it is not only offered but actually embodied and conferred by the Holy Spirit to everyone (adult or infant) to whom that grace is given, according to the purpose of God’s own will and in his appointed time.18

17. Jn 3.5,8, Rom 4.11.

18. Gal 3.27, Ti 3.5, Eph 5.25-26, Acts 2.38-41, Eph 1.4-5, Acts 16.31,33.

7. The sacrament of baptism should be administered only once to a person.19

19. Ti 3.5; there is no command, and no adequate example for the repetition of baptism.

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou gee oor die doop.

View all posts in this series

Wie is God?


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking