Jesaja 62:1-7 – God se beloftes word in vervulling gebid

16 Januarie

Jesaja 62:1-7 – God se beloftes word in vervulling gebid

1Ter wille van Sion sal ek nie swyg nie, ter wille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek soos ‘n helder lig, haar verlossing brand soos ‘n fakkel. 2Nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou roem. Aan jou sal ‘n nuwe naam gegee word; die mond van die Here self sal dit bepaal. 3Jy sal ‘n sierlike erekroon wees in die hand van die Here, ‘n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. 4Mense sal nie meer vir jou sê “Verlatene” nie, en vir jou land nie meer sê “Woesteny” nie; maar jy sal genoem word “My Vreugde is in Haar”, en jou land “Getroude”. Want die Here vind vreugde in jou, en jou land sal getroud wees; 5ja, soos ‘n jong man trou met ‘n jong meisie, sal jou kinders met jou trou. Met die vreugde van ‘n bruidegom oor sy bruid, sal jou God Hom oor jou verheug. 6Op jou stadsmure, Jerusalem, het ek wagte uitgesit. Dwarsdeur die dag en nag sal hulle nie ‘n oomblik lank swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, gun julleself geen rus nie! 7Gun Hom ook geen rus nie, totdat Hy haar gevestig het, totdat Hy Jerusalem ‘n loflied op aarde gemaak het!

Dit bly een van die wonderlikste eienskappe van God, dat Hy iets so nuut kan maak, dat dit is asof daar nooit iets verkeerds was in die eerste plek nie. En die rede daarvoor lê opgesluit in sy liefde vir mense, meer spesifiek in hierdie gedeelte, vir die mense van Jerusalem en Sion.

Let op dat Jesaja hier die jubeling oor die redding van Jerusalem aan almal bekend maak vóórdat dit inderdaad ‘n werklikheid word. Dit is in die verkondiging van die toekoms, wat die toekoms ‘n werklikheid raak. Dit is hoe God in die eerste plek geskep het. Hierdie profesie het daarom dieselfde krag, omdat dit op God se beloftes geskoei is.

God se liefde vir sy mense is die rede vir sy redding. Hy maak alles nuut, sy verhouding met hulle inkluis. En weereens is die boodskap ook bedoel vir die nasies. Soos ‘n mens kan jubel oor die oorwinning wat kom, en daarmee letterlik die toekoms in aanskyn roep, só moet ‘n mens ook bid dat dit inderdaad sal kom. Daarom word die wagters op die mure opgeroep om saam te werk en die Here aan sy beloftes te herinner in hulle voorbidding. Die beklemtoning van gebed wys onteenseglik op die belangrike rol wat gebed speel in die verandering wat God belowe. Laat mens dink aan Jakobus 4 wat sê dat ons nie het nie, omdat ons nie bid nie! En Lukas 11:5–10 wat beklemtoon dat ons met volharding moet bid.

Lees meer: https://bybelskool.com/jesaja-62-god-se-beloftes-word-in-vervulling-gebid/

Jesaja 61:1-7 – God verbind dié met gebroke harte se wonde

15 Januarie

Jesaja 61:1-7 – God verbind dié met gebroke harte se wonde

1Die Gees van my Heer, die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Hy het my gestuur om ‘n goeie boodskap te bring aan magteloses, om dié met gebroke harte se wonde te verbind, om dié wat weggevoer is se vrylating aan te kondig en bevryding vir dié wat geboei is, 2om die genadejaar van die Here aan te kondig, ons God se dag van wraak, om almal wat rou, te troos, 3om te voorsien vir hulle wat oor Sion rou, om vir hulle tulbande te gee in plaas van stof, vreugde-olie in plaas van rou, klere vir lofprysing in plaas van ‘n verslae gees. Hulle sal genoem word: terebinte van geregtigheid, geplant deur die Here om Hom te verheerlik. 4Hulle sal die oeroue puinhope herbou, die verwoeste plekke van vroeër weer oprig, dorpe wat in puin lê, wat geslagte lank verwoes is, sal hulle nuut maak. 5Vreemdes sal in julle diens wees en julle kleinvee laat wei, buitelanders sal julle plaaswerkers en julle wynbouers wees. 6Maar julle, priesters van die Here sal julle genoem word. As dienaars van ons God sal daar na julle verwys word. Die rykdom van nasies sal julle geniet, en met hulle luister sal julle spog. 7In plaas van julle skande word julle dubbeld vergoed. Ja, in plaas van vernedering sal hulle jubel oor hulle deel; daarom sal hulle ‘n dubbele deel in hulle land in besit neem. Daar sal vir hulle ewige vreugde wees.” (vgl Luk 4:16-21)

Soos die onderwerp van lig in Jesaja 60 (27 Desember) ‘n skakel na die belofte van ‘n Seun in Jesaja 9 gegee het, so gee die boodskap van “die Gees van die Here my God” wat oor die dienaar van die Here kom, ‘n skakel na die belofte in Jesaja 11 van die takkie uit die stomp van Isai waarop die Gees van wysheid en insig sal rus.  Wat daar belowe is, word hier nou as die werklikheid beskryf.

Let op dat die dienaar van die Here se bediening beskryf word in ses beloftes wat vir hulle in vervulling gaan: 1) Hy bring ‘n blye boodskap aan mense in nood. Hy beur magteloses op, verbind dié met gebroke harte se wonde, en gee vrylating vir gevangenes en geboeides (vers 1); 2) Hy bring ‘n tyd van genade vir almal wat treur waarin hulle die voorsiening en sorg van die Here sal ervaar (vers 2-3 – vgl Ps 147:3: “Dit is Hy wat dié met gebroke harte genees, wat hulle wonde verbind”); Dit sal tot gevolg hê dat die volk ‘n tyd van transformasie sal beleef. Dit word beskryf as: 3) ‘n Tyd van heropbou (vers 4); 4) ‘n Tyd van herstel deurdat vreemdelinge vir hulle sal werk (vers 5); 5) ‘n Tyd van egte godsdiens waar almal as priesters van die Here sal optree (vers 6a); 6) ‘n Tyd van voorspoed waarin hulle die geskenke van die nasies sal geniet (vers 6b-7).

Jesus het waarskynlik dié hoofstuk as sy roepingsteks geneem, soos ‘n mens uit Lukas 4 aflei (wat ons binnekort sal lees). Na die versoeking in die woestyn kom Jesus in Nasaret, en lees Hy hierdie gedeelte uit die boek Jesaja vir die gemeente. Hy verklaar: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul” (Luk 4:21).  Hierdie gedeelte uit Jesaja gee dus vir ons ‘n kernagtige sleutel om Jesus se bediening te verstaan. Die beloftes in Jesaja is ook op ons as dissipels van Jesus van toepassing.

Lees meer: https://bybelskool.com/jesaja-61-n-blye-boodskap-vir-mense-in-nood/

Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes genees

14 Januarie

Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes genees

1Van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam! 2Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie – 3Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al jou siektes genees, 4wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, 5wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos ‘n arend word jou jeug dan weer nuut. (Ps 103:1-5)

Psalm 103 is ’n besondere lofpsalm wat in ’n besondere lofpsalm reeks, Psalm 103–106, die 4de Psalmboek afsluit. Die Psalm fokus op lofprysing as ’n persoonlike (vers 1-5), korporatiewe (vers 6-18) en universele (vers 19-22) gebeure waaraan almal in die hemel en op aarde moet deelneem. Dit is ook betekenisvol dat die eienskap van God wat die meeste besing word, sy troue liefde (ḥěsěḏ) is. Sy troue liefde wys in sy verlossing, vergifnis, genesing, beskerming van die dood (vers 4), sy geduld en genade deur nie vir altyd toornig te wees nie (vers 8), dat Hy ons nie vergeld volgens ons sondeskuld nie (vers 11) en dat Hy sy troue liefde vir altyd en in alle geslagte betoon (vers 17). Die Psalm beskryf God se wese en werk daarom op ‘n haas onvergelyklike manier.

In die persoonlike oproep tot lofprysing (vers 1-5) word ons opgeroep om God te loof met ons siel, dws jou wese, jou menswees, jou persoon of persoonlikheid, dit wat die wêreld van jou kan agterkom in terme van jou interaksie met hulle. Asook met “alles wat in my is”. Dit dui letterlik op jou binnegoed en metafories op jou binnekant in terme van gedagtes en emosies. Die bedoeling is dus dat die Here met jou hele menswees, wat jou gedagtes en emosies insluit, jou buitekant en jou binnekant, geloof en geprys moet word.

Die inhoud van die lofprysing fokus op God se persoonlike weldade waarvan Dawid wil hê dat ons geeneen daarvan sal vergeet nie. Dink vandag na oor jou ervarings van God tot dusver: 1) dat God al jou sondeskuld vergewe; 2) al jou siektes genees; 3) jou lewe vrykoop van die dood; 4) jou kroon met sy troue liefde en ontferming; 5) jou begeerte met die goeie versadig; 6) jou die jeugdige krag van die arend gee. Let nou op die teenwoordige tyd waarin Dawid dit skryf. En bid dat God dié beloftes ook nou vir jou sal waar maak.

Lees meer: https://bybelskool.com/psalm-103-ek-wil-die-here-loof-met-alles-wat-in-my-is/

Eksodus 15:22-27 – Ek is Jahwe Rapha, die Here wat jou gesond maak

13 Januarie

Eksodus 15:22-27 – Ek is Jahwe Rapha, die Here wat jou gesond maak

22Moses het die Israeliete laat wegtrek van die Rietsee, en hulle het uitgegaan na die Surwoestyn. Hulle het drie dae lank in die woestyn getrek en nie water gekry nie. 23Toe hulle by Mara aankom, kon hulle die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom word die plek Mara genoem. 24Die volk het teenoor Moses gemor en gesê: “Wat moet ons drink?” 25Hy het na die Here om hulp geroep; en die Here het hom ‘n stuk hout gewys. Moses het dit in die water gegooi, en die water het soet geword. Daar het die Here vir hulle ‘n vaste voorskrif en ‘n bepaling neergelê; daar het Hy hulle getoets.26Hy het gesê: “As jy noukeurig luister na die stem van die Here jou God, doen wat reg is in sy oë, aandag gee aan sy gebooie en al sy vaste voorskrifte nakom, dan sal Ek nie een van die siektes wat Ek op die Egiptenare gelaai het, oor jou bring nie; want Ek is die Here wat jou gesond maak.” 27Hierna het hulle by Elim aangekom, waar daar twaalf fonteine en sewentig dadelpalms was. Hulle het daar langs die water kamp opgeslaan.

In elke Naam van God regdeur die Skrif is daar ‘n belofte of beloftes opgesluit. Hier met die Uittog uit Egipte word God as Jahwe Rapha aan die eerste geslag bekendgestel: “die Here wat jou gesond maak.” Moses sal hierdie beskrywing van God as Jahwe Rapha herhaal in sy laaste preek voor die tweede geslag uiteindelik die Beloofde Land inneem: “39Sien tog nou in dat Ek, ja, Ek die Een is; daar is geen god naas My nie. Ek maak dood en Ek maak lewend; Ek verpletter, ja, Ek maak gesond, en niemand red uit my hand nie.” (Deut 32:29)

Hierdie belydenis oor God word gekoppel aan die bitter water van Mara (Mara beteken “bitter” in Hebreeus) wat die Here soet gemaak het. Die stuk hout kon as ‘n soort filtreerder gefunksioneer het, of die smaak van die water verander het, maar die belangrike is dat dit die Here is wat vir die aanwys van die hout sowel as vir die verandering van die water verantwoordelik was. Mara word hiermee ‘n getuienis van die genesing wat God bring vir dié wat na Hom luister, doen wat reg is in sy oë, en aandag gee om sy voorskrifte nougeset uit te voer.

Die genesing geld vir die drinkwater – die water van Mara wat soet geword het (vgl Elisa wat dieselfde doen in 2 Kon 2:21) – sowel as vir die siektes van Egipte – die tien plae. Dit geld ook vir fisiese sowel as geestelike siektes of kwellinge soos dit in die res van die OT vertel word. Dit geld onder andere vir kinderloosheid (Abraham wat vir Abimelek bid – Gen 20:17), dodelike siektes (Hiskia – 2 Kon 20:5) en geestelike “siektes” (Jes 30:26; Jer 30:17; 33:6; Hos 6:1). In Jesus het Jahwe Rapha ook jou God, die Here wat genees, geword. Soms sal die Here indirek werk – ‘n natuurlike proses soos ‘n stuk hout gebruik – en ander kere direk genees – soos met Hiskia en talle ander genesings in die Bybel.

Lees meer: https://bybelskool.com/eksodus-15-die-here-is-die-bewerker-van-wonderdade-wat-sy-volk-beskerm-en-sy-vyande-verpletter/

Johannes 2:1-11 – Jesus bring vreugde en oorvloed deur water in wyn te verander

12 Januarie

Johannes 2:1-11 – Jesus bring vreugde en oorvloed deur water in wyn te verander

1Op die derde dag was daar ‘n bruilofsfees by Kana in Galilea, en Jesus se moeder was daar. 2Ook Jesus en sy dissipels is na die bruilofsfees genooi. 3Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir Hom: “Hulle het nie meer wyn nie.” 4Maar Jesus sê vir haar: “Vrou, waarom pla u My? My uur het nog nie aangebreek nie.” 5Sy moeder sê vir die dienaars: “Doen wat Hy ook al vir julle sê.” 6Daar het, ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die Jode, ses klipkanne gestaan wat elk tussen twee en drie metretes (80-120 liter) kon hou. 7Jesus sê toe vir hulle: “Maak die kanne vol water.” En hulle het dit tot bo toe volgemaak. 8Daarop sê Hy vir hulle: “Skep nou daarvan uit en neem dit vir die hoofkelner.” Hulle het dit toe geneem. 9Toe die hoofkelner die water proe wat wyn geword het – hy het nie geweet waar dit vandaan kom nie, hoewel die dienaars wat die water uitgeskep het, geweet het – roep hy die bruidegom 10en sê vir hom: “’n Mens sit eers die goeie wyn voor, en eers wanneer hulle begin dronk word, dié van swakker gehalte; maar jy het die goeie wyn tot nou teruggehou.” 11Dit het Jesus by Kana in Galilea gedoen, die begin van sy tekens. Hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy dissipels het in Hom geglo.

Johannes vertel vir ons van sewe wonderwerke van Jesus wat tekens is van God se werk wat in Jesus sigbaar raak. 1) Die verandering van wyn in water (Joh 2:1-11). 2) Die genesing van die regeringsamptenaar se seun (Joh 5:18-47). 3) Die genesing van die siek man by die bad van Betsata (Joh 5:1-17). 4) Die vermeerdering van die brood (Joh 6:1-15). 5) Jesus wat op die water loop (Joh 6:16-21). 6) Die genesing van die man wat blind gebore is (Joh 9:1-12). 7) Die opwekking van Lasarus uit die dood (Joh 11:38-44). Daar was uiteraard meer wonderwerke, maar Johannes beskryf hierdie wondertekens: “sodat ons kan glo…” (Joh 20:31). Wonderwerke is dus tekens van God se werk, sodat ons in God kan glo.

In elkeen van hierdie tekens van Jesus lê ‘n belofte wat ons deur geloof kan ontvang. Die verandering van wyn in water wys in die eerste plek op die vreugde en oorvloed wat Jesus bring by ‘n bruilofsfees. Daarmee gee Hy sy goedkeuring van die huwelik as instelling van God (Gen 2:18-25; vgl Matt 19:1-12). Hy tree ook doelbewus binne die protokol van die tyd op deur die eer vir die eerste proe te gee aan die hoofkelner, maar sonder dat hy weet wie vir die wyn verantwoordelik is. Daardeur kan Jesus sorg dat die bruidegom nie in die verleentheid gestel word met die wonder wat Hy vir en namens hom gedoen het nie.

Maar in die tweede plek wys hierdie wonderwerk dat die lewe nie net oor basiese behoeftes gaan nie. God gee immers aan die mense die vermoë om wyn te maak: “wat ‘n mens se hart bly maak” (Ps 104:15). Wyn is daarom ‘n kragtige beeld van die tipe lewe wat God gee, sowel as van die tipe God wat Hy is. God sorg nie net vir die alledaagse behoeftes nie. Soos John Piper sê: “No matter how stoic, unemotional, phlegmatic, laid-back, or poker-faced we may seem to others, there is a child inside of every one of us that God made for exhilaration — for shouting and singing and dancing and playing and skipping and running and jumping and laughing… God is willing to revive us from the heat of Death Valley with the miracle of his water; and make us strong and healthy and stable with the miracle of his milk; and then give us endless and ever-fresh exhilaration with the miracle of his wine.” (The Great Invitation)

Lees meer: https://bybelskool.com/johannes-21-12-jesus-bewys-deernis-sonder-vertoon/

1 Korintiërs 12:1-11 – God se gawes is aan elke gelowige gegee ter wille van diensbaarheid

11 Januarie

1 Korintiërs 12:1-11 – God se gawes is aan elke gelowige gegee ter wille van diensbaarheid

1Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. 2Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is. 3Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat, sê “Jesus is vervloek!” nie, en niemand kan sê “Jesus is die Here!” behalwe deur die Heilige Gees nie. 4Daar is ‘n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; 5en daar is ‘n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here; 6en daar is ‘n verskeidenheid aktiwiteite, maar dit is dieselfde God wat al hierdie dinge in almal bewerk. 7Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat bevorderlik is: 8Aan een word ‘n woord van wysheid deur die Gees gegee, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; 9aan een geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander gawes van genesing deur die één Gees; 10aan een dinamiese kragte, aan ‘n ander weer die gawe van profesie; aan een die onderskeiding van geeste, aan ‘n ander verskillende soorte tale, en aan nog ‘n ander die uitleg van tale. 11Een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat Hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil.

Paulus skryf in hoofstuk 12-14 oor die wyse waarop die gawes van die Gees in die gemeente op die regte manier kan funksioneer. Hierdie gemeente se oorbeklemtoning van die gawe van tale het immers gedreig om die ander gawes te oorheers, sodat nie net hulle eredienste onverstaanbaar begin word het nie, maar die Gees nie sy beloftes van bemagtiging vir die bediening vir hulle in vervulling kon laat gaan nie.

Daarom fokus Paulus in hoofstuk 12 eerstens op die basiese belydenis van elke kind van God, dat Jesus die Here is (vers 1-3). Tweedens gebruik hy die tekening van God as Drie-enig (vers 4-6: Gees, Here, God) om aan die een kant die verskeidenheid van gawes wat van God kom, aan te moedig, maar aan die ander kant ook die gawes se inherente eenheid te beklemtoon omdat dié God een wese is. Soos God “Drie” is, het hulle verskillende gawes. Soos God “Een” is, is hulle een ten spyte van die verskillende gawes.

Die onderskeie gawes van wysheid, kennis, geloof, genesing, dinamiese kragte, profesie, onderskeiding van geeste, verskillende soorte tale, en die uitleg van tale kom van een Gees, en is daarom bedoel om tot die voordeel van almal in die een liggaam gebruik te word (vers 7-11). Paulus hoop dus hiermee dat hulle met die vergelyk-speletjie sal ophou, en eerder die verskeidenheid van gawes sal gebruik tot stigting en opbou van die een liggaam van Christus in die gemeente. Dit sal gebeur as elkeen fokus op die gawes wat die Gees aan elkeen afsonderlik belowe. Want, Hy gee die gawes aan elkeen met die oog op diensbaarheid in die gemeenskap van gelowiges.

Lees meer: https://bybelskool.com/1-korintiers-12-verskeidenheid-dien-die-eenheid/

Psalm 36:6-10 – God verlos gelowiges deur sy troue liefde

10 Januarie

Psalm 36:6-10 – God verlos gelowiges deur sy troue liefde

6Here, tot aan die hemel reik u troue liefde, u getrouheid tot aan die wolke. 7U geregtigheid is soos massiewe berge, u regspraak soos die groot oerwater. U verlos mens en dier, Here. 8Hoe kosbaar is u troue liefde, o God! Mense skuil in die skadu van u vlerke. 9Hulle drink hulle versadig aan die oorvloed van u huis, uit die stroom van u genietinge laat U hulle drink. 10Ja, by U is die fontein van lewe, in u lig sien ons lig.

Die Psalm begin in vers 2 met ’n baie diepsinnige tekening van die goddelose versus die gelowige: “In die hart van die goddelose het die opstand teen God die laaste woord.” (1983-vertaling) ‘n Mens kan allerlei argumente oor God se bestaan en sy betrokkenheid in hierdie lewe aanvoer, daarteen en daarvoor. Maar uiteindelik kom dit neer op wat die laaste woord in jou lewe speel. Die opstand teen God en die idees oor en van Hom. Of die oorgawe en geloof in die bestaan en ingrype van God.

Let op hoe Dawid se beskrywing van die gelowige in vers 6-10 nie in die eerste plek fokus op wat hy of sy vir God doen, of hoe hulle lewe anders is as die goddeloses nie. Dawid fokus op wie God is – “Tot aan die hemel reik u troue liefde, u getrouheid tot aan die wolke. U geregtigheid is soos massiewe berge, u regspraak soos die groot oerwater.” Van die hoogste punt in die hemele, tot by die laagste punt onder die aarde (die oerwater), so omvattend is God se troue liefde, getrouheid, geregtigheid en regspraak.

God gee beskerming vir mense wat by Hom skuil. God gee oorvloed aan dié wat naderkom om te drink van die fontein van lewe wat net by God te vinde is. God gee lig vir elkeen wat daarna soek. Dit is beloftes waarop jy kan staatmaak. En op grond van daardie beloftes kan jy ook saam met Dawid bid, soos in die laaste deel van hierdie Psalm, dat hierdie beskerming en oorvloed sal seëvier oor al die goddeloosheid en onreg in hierdie wêreld: “11Reik met u troue liefde uit na hulle wat U ken, met u geregtigheid na die opregtes van hart. 12Laat ‘n verwaande voet my nie inhaal nie, en die hand van goddeloses my nie laat rondswerf nie.” Wat tot die belydenis sal lei: “13Daar val hulle wat onreg pleeg; hulle word platgedruk en kan nie weer opstaan nie.”

Lees meer: https://bybelskool.com/psalm-36-laat-u-liefde-bly-by-die-wat-u-erken/

Lukas 3:21-22 – Die Heilige Gees word in gebed ontvang

9 Januarie

Lukas 3:21-22 – Die Heilige Gees word in gebed ontvang

21In die tyd toe die hele volk gedoop is, is ook Jesus gedoop. En terwyl Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan, 22en die Heilige Gees het in ‘n sigbare vorm soos ‘n duif op Hom neergedaal. Daar het ook ‘n stem uit die hemel gekom: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”

Ons het reeds in Desember Lukas 3:15-16 gelees waar die belofte gegee is dat die komende Messias die volk met die Heilige Gees en vuur sal doop. Hier beskryf Lukas die eerste vervulling daarvan met die doop van Jesus op wie die Heilige Gees in ‘n sigbare vorm soos ‘n duif neergedaal het. Daarby het God sy goedkeuring gegee aan hierdie geliefde Seun van Hom oor wie Hy Hom verheug.

Let op dat Jesus die Heilige Gees ontvang toe Hy direk ná die doop in gebed tot God verkeer het. Dit is dus juis in sy gebed wat die hemele geopen is en God sy seël op die gebeure van die doop deur Johannes sowel as op die bediening van Jesus hierna geplaas het. God se wese as Drie-enige God blyk ook duidelik uit hierdie gebeure. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons leer uit hierdie gedeelte dat gebed onontbeerlik is vir die vervulling van God se beloftes. Dit is selfs van Jesus waar. Hy het gebid om die Heilige Gees te ontvang! Hierdie fokus op gebed sal ‘n mens regdeur die Evangelie van Lukas sien (vgl Luk 4:42; 6:12; 9:28; 11:1; 22:30). Ook in die Handelinge van die apostels waar gelowiges ook telkens in gebed met die Heilige Gees vervul is (Hand 4:31; 9:11). Moenie die geleentheid vandag laat verbygaan om vir die vervulling met die Heilige Gees te bid nie. Dit is God se belofte aan jou wat telkens deur gebed vervul word (Luk 11:13; Hand 2:38; Ef 1:3; 5:18).

Lees meer: https://bybelskool.com/lukas-31-38-jesus-is-familie-van-alle-mense/

Handelinge 8:14-17 – Die wat die woord van God aanneem, ontvang die Heilige Gees

8 Januarie

Handelinge 8:14-17 – Die wat die woord van God aanneem, ontvang die Heilige Gees

14Toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes daarheen gestuur. 15Hulle het gegaan en vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, 16want Hy het toe nog op niemand van hulle neergedaal nie; hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus. 17Hierna het die apostels hulle die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang.

Ons fokus vandag en môre op die belofte van en vervulling met die Heilige Gees. Die vervolging wat met Stefanus se marteldood teen Christene losbars (Hand 7) is nie net slegte nuus nie. Dit is ook goeie nuus, omdat die evangelie daardeur oor die eng Joodse grense na Samaria en uiteindelik na die hele wêreld versprei. Dit leer ons dat in alles wat gebeur God aan die werk is en dat ons nie net op die oppervlak op negatiewe dinge moet reageer nie, maar dieper moet kyk na wat God doen en daaroor opgewonde word.

Let ook op dat wonders, tekens en kragte steeds hulle bediening begelei, soos ons nou in die bediening van Filippus sien. Die werklikheid van God en wat Hy vir mense kan beteken versprei nou oral waar die gelowiges verstrooi word deur die vervolging. Dit is ook opmerklik dat die wonders hulle aandag vang vir die prediking, maar dat dit Christus is wat die blywende blydskap bring. Wonders op sy eie beweeg mense normaalweg nie tot geloof nie.

Onmiddellik word die apostels ook ingeroep om die seël op die werk in Samaria te plaas, deur vir hulle te bid, en die hande op te lê, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Só word Samaria ook ingesluit in die wonder van die Pinksterdag gebeure. Die belofte van die Gees is immers ook vir hulle bedoel (Hand 2:37-38). Elkeen wat daar die woord van God rondom Jesus aangeneem het, ontvang daarmee saam die vervulling van die belofte van die Heilige Gees. Soos Paulus later sal verkondig: “As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.” (Rom 8:9).

Lees meer: https://bybelskool.com/handelinge-81-25-saulus-gaan-besete-tekere-maar-filippus-verlos-besetenes/

Matteus 1:18-25 – Jesus is Immanuel, God met ons

7 Januarie

Matteus 1:18-25 – Jesus is Immanuel, God met ons

18Die geboorte van Jesus Christus het só gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het, het dit geblyk dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees.19Omdat Josef, haar man, wetsgetrou was maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. 20Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom verskyn en gesê: “Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. 21Sy sal geboorte gee aan ‘n seun, en jy moet Hom Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos.” 22Dit het alles gebeur sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word: 23“Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem” – wat, as dit vertaal word, beteken ‘God is met ons.’ 24Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en haar as sy vrou by hom geneem. 25Hy het nie met haar gemeenskap gehad totdat sy aan ‘n seun geboorte gegee het nie. En hy het Hom Jesus genoem.

Jesus se geboorte word hier beskrywe in terme van beide die verhouding tussen Josef en Maria, soos die geslagsregister dit sal aandui, sowel as in terme van die verhouding tussen God – die Heilige Gees, ‘n Engel van die Here, en Jesus – en hulle as voornemende egpaar. Let op hoe dit baie duidelik gestel word dat Josef nie met Maria gemeenskap gehad het vóór haar swangerskap nie, sowel as nie in die tyd tot en met Jesus se geboorte nie (vers 18, 25). Dit word ook geïmpliseer met die aanhaling uit Jes 7:14 dat die “maagd sal swanger word”.

Die goddelikheid van Jesus se geboorte word daarmee geaksentueer (die swangerskap is uit die Heilige Gees, nie uit Josef nie) sowel as die menslikheid daarvan (Jesus is uit Maria gebore, nie uit ’n engel of een of ander geestelike of goddelike wese nie). Dié getuienis het tot die belydenis van die “maagdelike geboorte” gelei, hoewel dit duidelik ook ’n “goddelike geboorte” is, iets wat vir my nog meer gewig dra en die wonder van die gebeure verhoog.

Dit is ook wonderlik hoe sentraal die idee van ’n familie in hierdie gedeelte staan, die konteks wat God kies om die grootste transformasie van die menslike geskiedenis in werking te stel. Dit is dan ook Josef wat Jesus sy naam gee binne die familie-konteks. Hy gee daarmee aan Jesus ’n menslike tuiste. En wat hom oortuig is die belofte van God uit Jesaja. Anders as ‘n Agas van ouds, glo en vertrou Hy die Here en sy beloftes, en word so deel van die verhaal van God met hierdie wêreld.

Lees meer: https://bybelskool.com/matteus-1-die-historisiteit-en-teologiese-betekenis-van-jesus-se-geboorte/

Onlangse kommentaar

%d bloggers like this: