Skip to main content

Sabbat – Sondag

Continue reading

Wat beveel God in die vierde en vyfde gebod? – Die belydenisskrifte

1. Lees die aanhalings uit die Heidelbergse Kategismus en die Westminster Geloofsbelydenis hieronder. Wat leer jy van wat God van ons verwag in die vierde en vyfde gebod? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou?

Heidelbergse Kategismus 103-104

103 Vraag: Wat gebied God in die vierde gebod?

Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word (a). Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom (b) om die Woord van God te hoor (c), die sakramente te gebruik (d), die Here openlik aan te roep (e) en die Christelike liefdegawes te gee (f). Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe (g).

(a) Tit 1:5; 2 Tim 3:14; 1 Kor 9:13, 14; 2 Tim 2:2; 3:15. (b) Ps 40:10, 11; 68:27; Hand 2:42. (c) 1 Tim 4:13;1 Kor 14:29. (d) 1 Kor 11:33. (e) 1 Tim 2:1; 1 Kor:l4:l6. (f) 1 Kor 16:2. (g) Jes 66:23.

104 Vraag: Wat eis God in die vyfde gebod?

Antwoord: Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp (a). Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê (b), omdat God ons deur hulle wil regeer (c).

(a) Ef 6:1, 2, 5; Kol 3:18, 20, 22; Ef 5:22; Spr 1:8; 4:1; 15:20; 20:20; Eks 21:17; Rom 13:1. (b) Spr 23:22; Gen 9:24;1 Pet 2:18. (c) Ef 6:4, 9; Kol 3:20; Rom 13:2, 3; Matt 22:21

Continue reading

Vraag 11: Wat beveel God in die vierde en vyfde gebod?

1. Wat beveel God in die vierde en vyfde gebod (Eks 20:8-12) Wat sien jy raak? Watter boodskap het dit vir jou?

2. Lees my antwoord en oordink dit.

Ek moet die rusdag vir God en saam met gelowiges vier. Ek moet my ouers en gesagsfigure gehoorsaam. Ek aanbid God persoonlik en in die openbaar, en rus van my normale werksaamhede, soos ek elke dag rus van my bose werke, die begin van die ewige sabbat reeds in hierdie lewe. Ek onderwerp my aan hulle geestelike dissipline en begeleiding.

3. Die vierde en vyfde gebod van die wet fokus op die gemeenskaplike liefde vir God asook die liefde vir mekaar soos dit in die geloofsfamilie sowel as in gewone families tot sy reg kom. Verbeel jou ‘n wêreld waar die geloofsfamilie sowel as gewone families mekaar en die Here liefhet. Hoe sal dit anders wees as nou? Hoe sal dit ‘n werklikheid word?

4. Lees die verhaal van die twee seuns in Matteus 21:28-32. Wat tref jou van hulle reaksie?

5. Lees my opsomming van die boodskap daarvan en oordink dit.

Die wet wys vir ons die regte pad aan. Ons wys ons liefde vir God op die rusdag. Ons wys ons liefde vir ons ouers deur hulle te gehoorsaam. Jesus vertel ’n gelykenis van twee seuns. Hulle pa wou hê hulle moes in die wingerd werk. Die eerste was nie lus nie. Later het hy spyt gekry en tog gaan werk. Die ander een het gesê: “Ek maak so, Pa,” maar tog nie gaan werk nie. Wie van die twee was die gehoorsame een? Natuurlik die eerste een! Ons gehoorsaamheid aan ons ouers wys ook of ons God sal gehoorsaam.

6. Jesus wys met hierdie gelykenis die Joodse leiers se onbetroubaarheid en ongehoorsaamheid aan God onomwonde uit. Hoewel die Joodse leiers die boodskap van God in Johannes die Doper sowel as in Jesus, die Seun van God, gesien en gehoor het, het hulle nie sover gekom om berou te hê en te glo nie. Daarom sal tollenaars en prostitute voor die Joodse leiers die koninkryk van God binnegaan, sê Jesus. Dit is die een wat gehoorsaam is, wat die wil van die Vader doen, wat die koninkryk van God sal binne gaan, al gebeur dit ook eers na ’n tyd. Hoe kan jy betroubaar en gehoorsaam reageer op God?