Wie is God? ’n Kompakte gids van 52 geloofsvrae met kort en kragtige antwoorde

Klik hier om dit aan te skaf

As iemand vir jou vra: “Wat glo jy?” kan jy die kern van wat ons glo as antwoord gee? Vrae omtrent die Bybel, geloof en die kerk is nooit maklik nie. Sommige vrae lýk eenvoudig en ander kan jy sommer sien, gaan ure se kopkrap meebring!

Ek het in Wie is God? kort en kragtige antwoorde geformuleer op vrae soos: “Wat is die Drie-eenheid?” “Wat verwag God van jou in sy wet?” “Waarom moet my Verlosser waarlik mens én waarlik God wees?” “Watter hoop hou die ewige lewe vir my in?” Die resultaat was Wie is God? Hierdie kompakte gids bevat antwoorde op 52 geloofsvrae soos hierdie vir gelowiges.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea, die Geloofsbelydenis van Athanasius, die Heidelbergse Kategismus en die Westminster Geloofsbelydenis dien as basis vir die kernantwoorde in Wie is God?

Wie is God? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wat glo jy? wat gemik is op kinders. Wat glo jy? is gerig op agt- tot twaalfjarige kinders en gee korter 20-woord antwoorde op dieselfde vrae.  Dit word steeds begrond met kort aanhalings uit die Bybel, maar ook met ’n bykomende Bybelse verhaal of gelykenis wat deur ’n kort 100-woord opsomming meer bevatlik vir kinders sal wees.

Die antwoorde in Wat glo jy? is doelbewus dieselfde as die swartgedrukte deel van hierdie boek se antwoorde.  Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke sodat kinders kan deelneem.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Continue reading

Wat glo jy? – 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.

Kik hier om dit aan te skaf

Wie is God? Wat is die Bybel? Wat is sonde? Hierdie konsepte is soms vir volwassenes moeilik om te verklaar, wat nog te sê vir kinders. Ek bied met hierdie boek egter ’n maklike en kinder-vriendelike oplossing om kinders toe te rus om die kernwaarhede van die Christelike geloof te begryp en sinvol weer te gee.

In Wat glo jy? gee ek antwoorde vir 52 geloofsvrae wat as basis vir die Christelike geloof beskou kan word. Elkeen van hierdie vrae word toegelig met ’n eenvoudige antwoord, ’n opsomming van ’n Bybelstorie ter illustrasie van die konsep en ’n teksgedeelte uit die Bybel.

Wat glo jy? is bedoel vir kinders tussen 8 en 12 jaar omdat hulle ’n onderskeid tussen feite en interpretasies begin ontwikkel en hulle eie menings begin vorm. Dit is dus die ideale tyd om die basiese boustene vir ’n standvastige geloof te lê.

Wat glo jy? is geskryf in samehang met en as metgesel vir Wie is God? wat gemik is op die volwasse mark. Wie is God? gee omvattender 60-woord-antwoorde op dieselfde vrae. Dit
word ook dieper begrond in die Bybel, maar bevat steeds ook volledig hierdie boek se antwoorde. Ouers, begeleiers en opvoeders kan dus albei boeke tegelykertyd gebruik in gesprekke.

Hier is meer inligting uit die Voorwoord van die boek.

Continue reading

Etiek word in die heiligheid van God gefundeer

Die persoonlike etiek van beide die OT as die NT is in die heiligheid van God gefundeer. Soos Jesus in die Bergrede sê nadat Hy ses dele van die wet uitgelê het: “Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.” (Matt. 5:48). Die woord “volmaak” is die vertaling van die Griekse teleios, die ekwivalent van die Hebreeuse tāmîm wat op etiese perfeksie dui.

God verafsku vuilheid en veral onsedelike vuilheid. Daarom moet die sondige leefwyse waarin ons geleef het as sondaars soos vuil klere uitgetrek word en die nuwe natuur met sy heilige en rein dade aangetrek word soos nuwe wit klere (Ef 4:22-25).

Dit kom ooreen met die Israeliete wat in Levitikus gereinig word van die waardes van samelewing waaruit hulle verlos is – Egipte – sowel as gereedgemaak word vir die samelewing waarheen hulle op pad is – Kanaän – wie se moreel-etiese en godsdienstige waardes hulle moes teenstaan en moes leer om volgens die bevele van God te leef.

Die Verlosser uit Egipte het die reg verdien om die gedragskode te bepaal waarvolgens hulle moes leef. “Wees heilig, want Ek is heilig.

Die Verlosser in die NT, Jesus, het dieselfde reg. Hy bid daarom dat God sy dissipels sal heilig in die waarheid van die Woord (Joh 17:17). Want van die grondlegging van die aarde af het God ons in Hom uitverkies om heilig en sonder gebrek in liefde voor Hom te wees (Ef 1:4).

Continue reading

“Om u wil te doen, o God”

Ek het dié stuk opgedateer met ‘n fokus op goeie werke.

In Psalm 40 spel Dawid die sin van die lewe uit op ’n diepsinnige wyse: “Wat U behaag, my God, wil ek graag doen, u wet is in my binneste.” (Ps 40:9 – BDV).

Dit is alreeds ’n motto wat aan ons lewens die diepste sin en betekenis kan gee. Om God se wil te doen, om sy openbaring die sentrum van ons doen en late te maak, om sy woord die bepalende faktor vir ons gedagtes en ons gedrag te laat wees, dit is die lewenswyse wat God behaag.

Wat hierdie lewensmotto egter ’n deurslaggewende betekenis vir alle mense gee, is dat hierdie woorde van Dawid volgens die Hebreërskrywer die lewensmotto van die Here Jesus self was.

Die Hebreërskrywer haal Psalm 40:9 aan as die beskrywing van die doel van Jesus se koms na hierdie aarde: “Kyk, Ek kom – in die boekrol is dit van My geskrywe – om u wil te doen, o God.” (Hebr 10:7).

Die Hebreërskrywer spel hierdie wil van God uit in die kruisdood van Jesus. God se wil was dat Jesus sy liggaam as offer gegee het vir al ons sondes. Daardeur is alle gelowiges vir altyd volkome van sonde vrygemaak, eens en vir altyd (Hebr 10:9-10,14).

Daarin kan ons ons net verheug en God vir sy genade in Jesus Christus loof.

Maar wat beteken dit egter vir ons om God se wet in ons binneste te laat wees? Ons kan immers nie aan ’n kruis betaal vir ons eie sonde nie, laat staan nog iemand anders s’n. Wat beteken dit dus vir ons om God se wil te doen?

Hier is ’n paar gedagtes wat hierdie twee vrae uit die Skrif beantwoord. Hoe God se wil ons gedagtes kan vorm. En hoe God se wil ons dade kan bepaal.

Ek gaan eers vyf algemene opmerkings maak oor God se wil:

 1. God het alles gemaak.
 2. God se wil is in die Skrif geopenbaar.
 3. God se wil vorm die fokus van ons gebede.
 4. God se wil die inhoud van ons dade vorm;
 5. Dat God se wil deursigtig is vir dié wat dit doen.

Daarna gaan ek vyf spesifieke aspekte van die inhoud van God se wil uitspel vir die praktyk van ons lewe:

 1. God se wil is die redding van alle mense.
 2. God se wil is dat sy mense barmhartig lewe.
 3. God se wil is dat sy mense heiligmaking najaag.
 4. God se wil is dat sy mense goeie werke doen.
 5. God se wil is dat sy mense dankbaar leef.

Continue reading

Het God ‘n “siel” of nie?

Ek kry vandag ‘n navraag of God ‘n “siel” het of nie.  In Levitikus 26:11 staan daar in die OAV: “En Ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afsku hê nie.[1] (vgl. ook Ps. 11:5, Matt 12:18).  Het God dus ‘n “siel” soos ons (en die diere) of nie?

Dit is nie so ‘n eenvoudige vraag om te beantwoord nie, want die woord “siel” in Hebreeus kan op ten minste tien verskillende maniere verstaan en vertaal word. Die Hebreeuse woord נָֽפֶשׁ (něpěš) – wat baie keer met “siel” vertaal word – kan semanties in ‘n hele tien betekenisvelde gebruik word!  Hier is ‘n seleksie van tien van dié betekenisse:

 1. Keel – Jes. 5:14;
 2. Nek – Ps. 105:18;
 3. Asem – Job 41:13 (dít wat ons en diere lewende wesens maak);
 4. Lewende wese – Gen. 1:20 (diere); Gen. 2:7 (mens);
 5. Man, mens, persoon, mense – Lev. 24:17; Eseg. 27:13; Num. 31:19; Gen. 36:6;
 6. Persoonlikheid, individualiteit – Gen. 27:4 (myself); Ps. 124:7; 1 Sam. 18:3; Num. 30:14; Eks. 12:16; Lev. 7:27 ens.
 7. Lewe (van ‘n persoon) – Gen. 9:5;
 8. Siel as die plek van gevoel en sensasie – Spr. 23:2; 28:25; Ps. 35:25;
 9. Lyk (‘n dooie liggaam) – Lev. 19:28; Num. 6:6;
 10. Parfuum-bottel – Jes. 3:20.[2]

Siel” is dus net een van die betekenisse waarvoor die woord něpěš gebruik word.  Waar die woord vir die Here gebruik word, is dit daarom gewoonlik in die betekenis van sy persoon – “Ek” – soos in betekenis 6 of 7 hierbo.  As ‘n mens die woord něpěš in die betekenis van “siel” vir God sou verstaan, soos in betekenis 8 hierbo, dan dui dit God in sy emosionele gedaante aan.

Maar dit kan maklik verkeerd verstaan word, vandaar dat vertalings eerder “Ek” of “myself” gebruik wanneer van die něpěš van God gepraat word.

God het dus nie ‘n siel soos ons (of die diere) nie, maar kan tog antropomorfies[3] beskryf word as ‘n Persoon, Iemand wat gevoelens het en uitlewe.

[1] Terloops: lees Joh. 1:14 in dié lig en dit gee jou ‘n nog groter waardering vir wat Jesus onder ons kom doen het: “Hy het kom ‘Tabernakel’ onder ons” soos dit in die Grieks lui!

[2] Vgl. Holladay, W.L. & Köhler, L., 2000. A concise Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament, pp.242–243.

[3] Menslike eienskappe wat aan God toegeskryf word.

Ekskursus: Kan God van gedagte verander?

655804-breathtaking-space-artNa aanleiding van die verhaal van Sodom en Gomorra en Abraham se gebed vir die regverdiges, vra mense baie keer die vraag: “Kan God van gedagte verander?”

Die kort antwoord is die volgende, soos een kommentaar (Klein) skryf hieroor:

Daar is ‘n paradoks tussen God se vryheid, om van gedagte te kan verander, en God se betroubaarheid, om nie van gedagte te kan verander nie.  Albei is tegelykertyd waar: God verander nie sy gedagte nie, en tog doen Hy dit!

Ek wil twee aspekte in my langer antwoord uitlig:

 1. God verander nooit in sy wese of karakter nie – Hy is onveranderlik in terme van bv. sy liefde en trou. Vergelyk bv. Hosea 11:8: “Hoe kan Ek jou vernietig … Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk.”
 2. God kan wel van gedagte verander, omdat Hy in verhouding is met ons. Dit sien ‘n mens bv. in die bekende Pottebakker verhaal in Jer 18.  Soos klei in die hande van die pottebakker is, so is ons in God se hand.  Wanneer Hy ‘n oordeel uitspreek en mense luister (is plooibaar soos klei), SIEN HY AF van die kwaad, en omgekeerd as Hy seën uitspreek en mense luister nie (is nie plooibaar soos klei nie), SIEN HY AF van die goeie wat Hy wou doen.

God verander dus van gedagte BINNE die verhouding met ons, soos ons ook onderling met mekaar werk, hoewel Hy nooit van karakter verander nie.

Continue reading

Die tweede gebod – God verwag onverdeelde lojaliteit aan Hom

https://boisefriends.wordpress.com/family-worship/Ek het ‘n navraag gehad oor die sondes/misdade van die vaders wat tot in die derde en vierde geslag besoek/toegereken word aan dié wat my haat/verwerp. (Eks. 20:4-6).

Ek wil graag vier goed daaroor sê:

 1. Hierdie tweede gebod druk God se verwagting van onverdeelde lojaliteit aan Hom uit.  Hy verwag dat mense Hom alleen sal dien soos die eerste gebod reeds geëis het.  Daar is geen kompromie moontlik tussen Hom en ander gode nie.  Enige kompromie lei onvermydelik tot ‘n verdeelde lojaliteit aan Hom.  Waar ‘n gelowige pa en ma dus hulle lojaliteit verbreek aan Hom, het dit ‘n onvermydelike effek op hulle kinders, want dit verbreek die verbondsverhouding.  Soos Durham sê: “indifference to commitment is contagious, in a family or in a society.” Dit deurbreek die Godsverhouding en het ‘n destruktiewe effek op die komende geslagte.  En ons moet dit op geen manier onderskat nie.
 2. Die straf wat aan die tweede gebod verbonde is, is vir mense wat deel is van die geloofsgemeenskap, maar wat op ‘n punt in hulle lewe kom waar hulle God verwerp of begin haat.  God “besoek” die misdade van die ouers aan die kinders, soos die ou vertaling die werkwoord vertaal het.  Dit beteken waarskynlik dat God hulle “straf” deur sy seën van hulle te onttrek en hulle aan hulle eie lot oor te laat.  Dit is soortgelyk aan wat ons in Romeine 1 ook sien waar God die hele mensdom “oorgee” aan allerlei sondes, omdat hulle Hom nie as God geëer en gehoorsaam het nie.
 3. God se straf is natuurlik altyd daarop gemik dat mense tot inkeer kom, soos Esegiël 18 in die OT dit mooi uitlê dat die Here elke individu op sy eie meriete beoordeel.  God verwerp nooit iemand wat na Hom toe terugkeer nie.  Dieselfde word in Romeine 3 vir ons vertel waar die oplossing vir die sonde van die mensdom in Christus, en die geloof in Hom, te vinde is.  Almal het gesondig, maar hulle word in Christus vrygespreek enkel en alleen omdat hulle in Hom glo.
 4. Die effek  op vier geslagte moet veral in sy kontras met die seën vir duisende geslagte in die volgende vers gelees word.  God is “vir altyd” (dit is in wese wat die “duisende” beteken!) goed vir dié wat aan Hom lojaal is en bly, dié wat sy wet/wil/woord/riglyn vir die lewe gehoorsaam.  God gee besondere genade in geloofsgemeenskappe wat aan Hom getrou en gehoorsaam bly.

In kort sê die tweede gebod:  God verwag lojaliteit van sy mense en Hy sal alles in sy vermoë doen om hulle daarmee te help.  Dit sluit straf en seën in.

Geloofsbelydenisse verwoord die konsensus van die Christelike gemeenskap deur die eeue

Ek kry van tyd tot tyd navrae oor geloofsvrae wat met die Godheid van die Vader, Seun en die Heilige Gees verband hou, sowel as ander vraagstukke wat mense graag wil hê dat ek vir hulle opklaar.  Ek antwoord wanneer ek kan, en plaas dit dan ook op dié webtuiste.

‘n Mens kan egter baie leer by die konsensus wat in die Christelike gemeenskap oor die eeue bereik is oor allerlei.  Dit is vervat in geloofsbelydenisse wat weliswaar soms onderling verskil – ons dink immers nie dieselfde oor alles nie – maar ‘n goeie basis vir jou gee om jou eie standpunt te vorm oor die sake wat in die Bybel oor God en geloof aangeraak word.

Hier is daarom ‘n paar skakels na van die geloofsbelydenisse deur die eeue wat jou kan begelei in jou denke:

Continue reading

Die geloofwaardigheid van die getuienis oor die opstanding van die Here Jesus Christus

Matthee, Keith 2010 The Resurrection – a lawyer’s view.  Methodist Publishing House: Cape Town.
Laai The Resurrection – a Lawyer’s view hier af (pdf – 500 KB)

Die geloofwaardigheid van die getuienis oor die opstanding

Keith gebruik sy ervaring as advokaat en regter om die getuienis vir die opstanding van die Here Jesus Christus te ontleed op dieselfde wyse as wat hy dit in ’n gewone hofsitting sou doen.  Dit doen hy met volle inagneming van die belangrikheid om nie tevrede te wees met die oppervlakkige en oënskynlike interpretasies van feite nie, maar ook nie om sonder meer te swig voor die versoeking van die tydgees van skeptisisme nie.

Hy fokus op die opstanding van die Here Jesus Christus uit die hoek van die geloofwaardigheid van die getuienis waarin ’n mens altyd ook die moontlikheid moet verreken dat jy verkeerd kan wees.  Daarom is die bevestiging van die waarheid van die getuienis van die opstanding vir hom wesenlik, iets wat hy mense soos Richard Dawkins, bv. in The God Delusion, verkwalik, dat hulle geen poging aanwend om die waarheid van die NT getuienis te ondersoek nie, maar dit net sonder meer verwerp.

Oor Richard Dawkins sê hy die volgende: “he fails to address the obvious question: even if earlier religions believed in a resurrection, of what evidential value is this when assessing the evidence of the alleged resurrection of Jesus?  In a court of law such evidence would be inadmissible for lack of relevance.” (p. 29).

Continue reading

Jesus en Jahwe

Wie is Jesus in die Bybel?

Ek dink in die laaste tyd baie na oor Wie Jesus in terme van die Bybelse boodskap is. Wat is die prentjie wat die Bybel self gee van Jesus?  En hoe beïnvloed dié prentjie van Jesus my lewe?

Die rede daarvoor is aan die een kant omdat die navorsing van die afgelope paar eeue oor die historiese Jesus my ernstig frustreer.  Die poging van die historiese Jesus navorsers om agter die teks van die NT en OT in te kom en met historiese metodes ‘n rekonstruksie van die sogenaamde historiese Jesus te gee, het tot soveel diverse prentjies van Jesus aanleiding gegee, wat nie net onder navorsers tot ernstige konflik van opinies lei nie, maar ook in groot konflik is met die teks van die Bybel self.  Om daarvan sin te maak, is moeilik genoeg.  Om daarvan te leef, is onmoontlik.

Aan die ander kant word my belangstelling in die Bybelse boodskap geprikkel deur die resultate van die narratiewe benadering.  Die erns wat in dié benaderings met die teks van die Bybel self gemaak word, spreek net baie meer tot my.  Elke nuanse van die Bybelteks, elke beeld wat gebruik word, elke verbintenis wat in die teks gemaak word, en die betekenis daarvan in terme van die konteks beide van daardie tyd en vandag, word op só ‘n kreatiewe wyse in spel gebring dat dit vir my lei tot ‘n inspirerende besig-wees met die teks.  Die poging om sin te maak van die teks self, open vir my deure van luister en leef wat nie met historiese metodes moontlik is nie.

Continue reading

%d bloggers like this: