Skip to main content

NUMERI 21:4-9

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

NUMERI 21:4-9

Ons lees die perikoop saam met die vorige een ter wille van konteks.

Oorwinning oor die koning van Arad 

21:1 Toe die Kanaänitiese koning van Arad, wat in die Negev regeer het, hoor dat Israel in die rigting van Atarim kom, het hy teen Israel gaan veg en sommige van hulle as gevangenes weggevoer.

2 Israel het toe aan die Here ‘n gelofte afgelê en gesê: “As U hierdie volk ten volle in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref.” 

3 Die Here het na die versoek van Israel geluister en die Kanaäniete aan hulle oorgegee. Israel het hulle en hulle stede met die banvloek getref en die plek Gorma genoem. 

Giftige slange 

4 Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek. Maar op pad het die volk ongeduldig geraak. 5 Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar: “Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar is geen brood of water nie, en ons walg van die ellendige kos.” 

6 Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur en hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. 7 Die volk het na Moses gekom en gesê: “Ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat Hy die slange van ons af wegneem.” Moses het toe vir die volk gebid.

8 Die Here het vir Moses gesê: “Maak vir jou ‘n slang en sit dit op ‘n paal, dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef.” 

9 Moses het toe ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit. Wanneer ‘n slang iemand pik, en hy kyk na die koperslang, het hy bly leef. (2020-vertaling)

Teks en konteks

Die pas begin versnel met die trek langs die Dooie See op aan die oostekant van die Jordaan. Die eerste oorwinning wat die tweede generasie van Israel behaal, is teen die Kanaäniete van koning Arad wie se stede hulle met die banvloek tref – Numeri 21:1-3. Dit word egter opgevolg deur nog ‘n tranedal van ongeduld en verset oor kos en water wat die skrywer met ‘n perfekte idioom weergee: “die siel van die Israeliete het kort geraak.” Die Here se oordeel van giftige slange word opgevolg met die verlossing van die koperslang vir dié wat op Hom vertrou, iets wat in die NT deur Johannes, Paulus en Judas in hulle boodskappe ingetrek word – Numeri 21:4-9. Uiteindelik kry die Israeliete wel water waarvan hulle die herinnering met ‘n besondere lied verewig – Numeri 21:10-20. Die eerste grondgebied wat hulle nie net inneem nie, maar bewoon is dié van die Amoriete van koning Sihon en die Refaïete van koning Og wat ook met ‘n lied verewig is – Numeri 21:21-35.

Die Kanaäniete neem Israeliete gevange maar die Here gee hulle die oorwinning – Num. 21:1-3

Van hierdie punt af trek Israel met verdrag van suid na noord aan die oostekant van die Jordaan op langs die grondgebied van Edom, Moab, Ammon tot by Basan. Voordat hulle egter nog verby Bosra kon trek, het die Kanaänitiese koning Arad van die Suidland (Negev) besluit om die gevaar met ‘n voorkomende aanval die hoof te bied en kry dit reg om ‘n aantal van die mense van Israel gevange te neem. Hy het waarskynlik die moed gehad, saam met die Amalekiete (Num. 14:45) en Amoriete (Deut. 1:44), omdat hulle reeds 38 jaar tevore die eerste generasie van die Israeliete se mislukte eerste Intog suksesvol afgeweer het.

Let op hoe Israel se tweede generasie hulle wend tot gebed en die voorskrifte wat die Here hulle oor geloftes gegee het, en waaraan sy seën verbind is (Num. 6). Hulle betaal dus ook hulle gelofte met die oorwinning deur die stede as banoffer aan die Here te offer. Hulle het dus niks vir hulleself van die buit gehou nie, maar die plekke heeltemal verwoes. Daarom word die plek Gorma genoem, ‘n naam wat verband hou met die woord “ban” in Hebreeus.

Juda betrek saam met die Keniete uiteindelik hierdie gebied (Rigt. 1:16-17). Dit is merkwaardig dat Juda dus eintlik die eerste stuk grondgebied in Kanaän kry met hierdie “gelofte”-veldtog wat Israel teen die Kanaäniete onderneem, hoewel hulle steeds verdere oorloë moes voer vanuit die bergland om die gebied onder beheer te kry. Hulle het veral gesukkel met die mense van die vlaktes weens hulle ysterwaens (Rigt. 1:18-19).

Die koperslang bring verlossing – Num. 21:4-9

Die blydskap oor die oorwinning was egter van korte duur. Die reis het uiteraard ook van die tweede generasie ‘n hoë tol geëis. In die oorspronklike Hebreeus word hulle ongeduld beskryf met die idioom: “die siel van die Israeliete het kort geraak”. In plaas daarvan om egter soos met die bedreiging van koning Arad van die Kanaäniete tot die Here te bid, vaar hulle uit teen Moses en die Here oor hulle omstandighede.

Die Here se reaksie om giftige slange onder hulle in te stuur, word genadiglik begroet met skuldbelydenis deur die volk – teenoor die Here sowel as teenoor Moses! – en voorbidding deur Moses wat op bevel van die Here ‘n koperslang maak met die belofte: “Elkeen wat gepik is en daarheen opkyk, sal lewe.”

Die slang het die vloek voorgestel wat hulle getref het. Deur die slang “op te lig” teen die paal is die vloek weggeneem, sodat, wanneer hulle daarheen gekyk het, ‘n teken van geloof en vertroue, hulle genees sou word.

Die simbool van die koperslang is later in die tempel geplaas, maar mettertyd aanbid as Negustan (‘n samevoeging van die Hebreeuse woorde vir koper en slang), sodat koning Hiskia uiteindelik besluit het om dit met sy hervormings te verwoes in die laat agtste eeu v.C.: “Hiskia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukkend slaan en die gewyde pale laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is, laat stukkend slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer. Die slang is Negustan genoem.” (2 Kon. 18:4).

In die NT gebruik Jesus in sy gesprek met Nikodemus die koperslang as ‘n OT skadubeeld van die verlossing wat Hy bring en koppel daaraan die bekende uitspraak van Joh. 3:16. Soos Moses die koperslang in die woestyn op ‘n paal opgelig het en dit genesing van die dodelike gif van die slange in die woestyn gebring het, sê Jesus vir Nikodemus, só bring Hy verlossing deur sy dood aan die kruis: “sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” (Joh. 3:14-16).

Ook Paulus verwys na die koperslang van Numeri 21, maar gebruik dit as ‘n waarskuwing dat God nie deur afgodsdiens en onsedelikheid uitgetart moet word, want só ‘n verset teen God sal jou dood beteken, omdat dit ‘n verset en verwerping van Christus inhou (1 Kor. 10:9).

Let op dat vir Paulus Christus dus die een was wat die volk in die woestyn laat omkom en laat lewe het. ‘n Duidelike verwysing na die dubbele betekenis wat Jesus vir mense het in terme van verlossing en oordeel.

Dit is hieruit ook duidelik dat Paulus Christus as preëksistente teenwoordigheid van die Here Jesus in die woestyn beskou. Soos dit ook in Judas 4-5 die geval is waar Judas selfs die woord “Jesus” gebruik om te verwys na die Een wat die volk uit Egipte verlos het en dié wat nie in geloof aan Hom vasgehou het, laat omkom het in die woestyn.

Ekskursie oor Judas 4-5

Judas skryf:

Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat een maal oorgelewer is aan dié wat God vir Hom afgesonder het. Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geledere binnegedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste Meester en Here, Jesus Christus. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat, hoewel die Here (kurios) – die vroegste manuskripte gebruik egter Jesuseen maal sy volk uit Egipte verlos het, Hy tog daarna dié wat nie geglo het nie, laat omkom het.

Vers 5 gebruik volgens die vroegste teksgetuies in die Grieks nie die woord kurios, d.w.s. Here, nie, maar Jesus. Selfs al sou ‘n mens steeds die lesing kurios aanvaar, soos die meeste vertalings doen, verwys kurios in hierdie vers in elk geval na Jesus wat in die vorige vers, vers 4, as Here beskryf word (Bauckham, Word reeks).

Baie identifiseer Jesus daarom met die engel wat die Here voor die Israeliete uitgestuur het soos Eksodus 23:20 aanvoer. Ook Johannes voer aan dat Jesaja die heerlikheid van die Here gesien het en verbind dit met Jesus (Joh. 12:41). Die Hebreërskrywer verbind Jesus as Here aan die skepping (Hebr. 1:10) en Paulus verbind Jesus aan die Jahwe van die OT (vgl. Rom. 10:13; Jes. 28:16). Food for thought!

Boodskap en betekenis

Die gedeelte leen hom tot verskeie perspektiewe wat ‘n mens vir jou geestelike lewe kan benut. Ek kies twee daarvan om ietsie meer oor te sê.

1. Daar is ‘n groot verskil tussen kla en bid. Die verskil lê egter nie in die inhoud nie, maar net in die gerigtheid. Die Israeliete kla oor God toe hulle behoeftes nie bevredig word nie, met destruktiewe gevolge. Die Israeliete bid tot God toe hulle gebyt word deur die slange, met positiewe gevolge. Dieselfde het gebeur toe hulle net daarvoor aangeval is deur die Kanaäniete. Gebed bring verlossing. Klagtes bring verwydering.

2. Jesus bring verlossing en oordeel. Daar is ‘n populêre mening dat Jesus net Verlosser is. Dat Hy nooit oordeel nie. Dit is egter nie die prentjie van Johannes se evangelie, Paulus asook Judas se briewe nie. Al drie van hulle neem die voorbeeld van die koperslang uit Numeri 21 en pas dit toe op Jesus. En al drie beklemtoon die verlossing sowel as die oordeel wat Jesus bring. Dít is waarom die oproep tot ‘n heilige lewe so belangrik is, en so konsekwent deur die NT beklemtoon word, soos Johannes in sy Openbaring ook nog verder op voortborduur (vgl. Openbaring 8).

Geloof in Jesus Christus lei altyd tot gehoorsaamheid aan sy wil vir die lewe. Daarsonder is geloof dood en nutteloos en kom mense onder sy oordeel: “Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.” (Joh. 3:18).

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on 1 Kronieke 28-29Groete!
 • Wansen Engelbrecht on 1 Kronieke 28-29Baie dankie. Groetnis Wansen Engelbrecht Klerksdorp
 • Chris van Wyk on Genesis 1:1-2:3Is dit op 'n selfoon?
 • Johan Kirsten on Genesis 1:1-2:3Middag Chris. Ek merk dat as jy op die "menu" hierbo tik, die blok wat aan die linkerkant verskyn, blanko is. Daar is wel "onsigbare" skakels wat jou na die verskillende bladsye neem. Groete. Johan
 • Chris van Wyk on Psalm 11Dankie, Jenny. Ek het self weer baie moed uit dié Psalm 11 gekry. Veral uit die feit dat ons nie baie beheer het oor die fondamente nie, maar op God kan vertrou wat opregtes suiwer en goddeloses skroei, soos dit in die laaste deel van die Psalm uitgespel word. God kan oneindig meer doen as wat ons k…
 • Jenny on Psalm 11Baie dankie vir die boodskap wat weereens soos vorige boodskappe my help om deur baie swaar tye te kan kom. Die laaste jaar is daar so baie berge wat my toesak dat ek net kan vasklou aan God se woord en U maak dit makliker om sekere dinge beter te verstaan en net aan te hou glo en vertrou. Baie dank…
 • Chris van Wyk on Die Twaalf Kleiner ProfeteDankie Johan, waardeer.
 • Johan v Zyl on Die Twaalf Kleiner ProfeteHi Chris net so baie dankie vir die enorme werk wat jy in Bybelskool doen. Ek gebruik dit elke dag in my bediening hier in Lichtenburg Klipkerk. Ek het op 60 die Bybel herontdek met nuwe passie . Jesusliefde Johan v Zyl
 • Chris van Wyk on Salwing in die BybelEk is bly, Stoffie, dat ek kon help. Die waarhede in die Skrif is ons diepste en enigste beskerming teen dwaling.
 • Stoffie Van Dyk on Salwing in die BybelEk het die afgelope Sondag 'n diens bygewoon wat my baie ontstem het - mense in die gehoor is gesalf deur 'n "profetes", en snaakse dinge het gebeur. Hierdie hele skrywe oor die salfgebruik, en van die antwoorde op vrae was vir my baie leersaam omdat dit vir my Skriftuurlik is. Baie dankie
 • Chris van Wyk on 2 Samuel 18Dankie Lesley, waardeer.
 • Lesley Barnard on 2 Samuel 18Pragtig, ñ mooi toepaslike verduideliking.
 • Chris van Wyk on 2 Samuel 17Hi Hettie. Daar is twee letters in Hebreeus wat amper dieselfde geskryf word, maar verskillend uitgespreek word. Daar is die normale h wat uitgespreek word soos ons dit normaalweg doen. Dan is daar egter ook die letter ḥ (geskryf met 'n h met 'n punt onder) wat anders uitgespreek word. Die uitspraak…
 • Hettie Swart on 2 Samuel 17Baie dankie vir die oopbreek van die Woord. Ek sien dat my Bybel 35 vertaling na Husai verwys en nie Gusai soos in die Bybelstudie aangetoon word nie. Is dit verskillende uitsprake vir dieselfde mens? Help my reg asseblief.
 • Chris van Wyk on Josua 2 – Ragab se ontsag vir Jahwe spaar die verkenners se lewe👍