1 KORINTIËRS 1:18-25

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

1 KORINTIËRS 1:18-25

Ons lees die teks in die konteks van die hele hoofstuk.

Christus as krag en wysheid van God

18 Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. 19 Want daar staan geskryf:

“Ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak

en die insig van die verstandiges verwerp.” (Jes 29:14)

20 Waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? 21 Trouens, deur die wysheid van God het die wêreld Hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo, te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging.

22 Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. 23 Ons egter, verkondig ‘n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit ‘n struikelblok en vir die nie-Jode ‘n dwaasheid. 24 Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. 25 Want die dwaasheid van God is wyser as dié van mense, en die swakheid van God is sterker as dié van mense.

Teks en konteks

Ons lees in Handelinge 18:1-18 van Paulus se bediening in die gemeente van Korinte op sy tweede sendingreis. Uit sy eerste brief aan die Korintiërs blyk dit dat Paulus daar aangekom het: “bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering” (1 Kor. 2:3). Dit was na die teenstand in Filippi, Tessalonika, Berea en Atene. In Filippi is hy geslaan en in die tronk gegooi (Hand. 16:11-40); in Tessalonika is hy sterk teengestaan deur die Jode (Hand. 17:1-9), sowel as direk daarna in Berea waarheen dieselfde Jode hom agtervolg het en ook daar uitgedryf het (Hand. 17:10-15); en sy bediening in Atene op die Areopagus het maar ’n flou ontvangs gehad.

Die mense van Korinte het hom egter goed behandel en sy boodskap is met goeie gevolg ontvang. Hy kon ‘n hele jaar en ‘n half daar bly en sake het regtig baie goed verloop.

Dit is nou op sy derde sendingreis, nadat Paulus die gemeentes in Galasië en Frigië besoek het, dat Paulus weer in Efese aangekom het en meer as 2 jaar daar kon bly. Terwyl hy daagliks in die saal van Tirannus besprekings gehou het (Hand. 19:1-20), het hy in die aande waarskynlik sy briewe aan die Korintiërs geskrywe.

Paulus spreek ‘n hele aantal groot vraagstukke in sy brief aan, meesal sake wat oor die Christelike lewenswandel gaan, waaroor Paulus hulle wil onderrig. Dat dit nodig was, spruit onder andere uit die voortslepende impak van die heersende kultuur en godsdiens van die stad Korinte op die nuwe bekeerlinge.

Wat veral opmerklik was, anders as wat die geval was in Tessalonika, is dat hierdie kulture en godsdienste se idees nie net van buite af op die gemeente ‘n impak gehad het nie, maar van binne af, omdat dit deur sommige lidmate van die gemeente aangehang is. En hierdie mense het Paulus direk aangevat omdat hulle nie met hom saamgestem het nie, onder andere ook as gevolg van (doelbewuste?) misverstande wat uit sy eerste brief gespruit het (1 Kor. 5:9-11). Hulle het ook in konflik gekom met mekaar.

Hy spreek hulle daarom skerp aan oor die verdeeldheid wat veral in groepvorming en partyskappe onder hulle na vore kom, soos Chloë se mense aan hom kom oordra het. Dit is immers hulle roeping, om met mekaar “verenig te lewe met sy Seun, Christus Jesus, ons Here.”

Maar die probleem was dat die Korintiërs in ‘n omgewing geleef en gewerk het waar die mense nie in Jesus geglo het nie. Wat spot met die kruisdood van Jesus. Wat sê, hoe kan julle glo in ‘n God wat doodgaan? Wat is die punt daarvan? Dit is mos dwaas?

En dit het die Korintiërs laat terugdeins. Dit het hulle selfs met mekaar in konflik laat kom.

Daarom dat Paulus verder gaan en hulle leer oor wat regtig wysheid is, en wat dwaasheid.

Vers 18-19 Paulus skryf oor Jesus en sê, ja dit is so dat mense Hom verwerp, maar, julle moet dit reg verstaan. Die boodskap van die kruis is net dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, Vir dié van ons wat verlos word, is dit die krag van God.

En dan haal Paulus Jesaja 29 aan om te sê: “God sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp.” (Jes 29:14)

Nou, dit klink vreemd, nè? Dit lyk asof God teen kennis gekant is, teen mense wat die wetenskap beoefen, die natuur of die geskiedenis of die mens bestudeer en probeer beskryf.

Maar, dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Die Here het nie iets teen wetenskaplike navorsing wat ons help om nuwe dinge te maak nie. Hy is nie teen tegnologiese wonders nie. Hy is nie teen die historici wat die geskiedenis navors en probeer om lesse daaruit te leer sodat ons beter met mekaar oor die weg kan kom nie. Hy is nie teen die navorsing wat die menslike natuur bestudeer som mense te help om gelukkiger te wees en meer ruimte vir mekaar te maak nie.

Nee, God het ‘n baie spesifieke wysheid in gedagte. Die wysheid van die Jode in die tyd van Jesaja wat gedink het hulle kan klaarkom sonder Hom.

Jesaja 29

Koning Sanherib van die Assiriërs het Jerusalem beleër in die laat agste eeu vC. Dit was in die tyd van koning Hiskia van Juda. Hy het die Here gedien en die Here het met ‘n wonderwerk van die Assiriërs ontslae geraak.

Die Here het gedink, nou sal die volk my dien. Nou sal hulle die pad met My loop. Maar, tevergeefs. Ná Hiskia se dood het hulle die Here verlaat. Eerder hulp gesoek by Egipte. Gedink hulle kan op hulle eie wysheid staatmaak. Gedink hulle kan hulle eie potjie krap in die politieke en ekonomiese wêreld van hulle tyd.

Hulle het die Woord van God toegemaak. Dit nie meer gelees nie. Trouens, die Bybel het weggeraak in die tempel, tot Josia dit ‘n eeu later weer ontdek het (2 Kon 22:8).

Dit is dus in hierdie tyd aan die begin van die sewende eeu vC in die koningskap van Manasse dat die Here gesê het: “Ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp.” (Jes 29:14)

God het dus gesê, Ek gaan op ‘n ander manier werk as die wyse mense. Hulle maak die openbaring van God vir ander mense toe. Ek gaan egter direk werk deur die Messias. Dowes sal sy woorde hoor. Blindes sal die lig sien. Dwalendes van gees sal insig verkry. Selfs die rebelle sal die lering van die Messias omhels (Jes 29:18-24).

En soos ons weet, die pad van die Messias, van Jesus, het deur die kruisdood geloop. Paulus is hier op sy heel skerpste. Hy argumenteer, met Jesaja 29 as basis, dat God nou deur die kruis bewerkstellig wat Hy nog altyd deur sy profete belowe het. God het ‘n einde gemaak aan menslike wysheid en vermoëns. Die evangelie is nie ‘n nuwe wysheid nie. Dit is die dwaasheid van God. Maar sy dwaasheid is wyser as dié van mense. Sy swakheid is sterker as dié van mense.

En in dit alles staan die kruis van Jesus as die spilpunt. Tussen die dwase en die wyses. Tussen die gelowiges en die wyses. Tussen dié wat gered word en dié wat verlore gaan.

Daarmee bevestig Paulus die OT gedagte dat God Hom nie aanpas by die heersende wysheid van mense nie, maar ontferm oor dié wat glo. Dit is nie wat jy weet wat God se aandag trek nie, maar dat jy glo.

Vers 20-25 Hiermee rig Paulus hom teen beide die Joodse en Griekse weersin in die boodskap van die kruis. Die Jode neem aanstoot in die kruis omdat hulle eerder ’n wonderteken sou wou sien (ironies dat hulle die wonder van die opstanding geïgnoreer het en net op die kruis gefokus het); die Grieke dink die kruis is onsin, omdat dit menslike denke uitgesluit het, en net afhanklik was van geloof in God.

Hoewel Paulus in hoofstuk 2 eers verder gaan uitbrei oor hoekom God die weg van die prediking en die openbaring van die Gees kies om sy boodskap aan mense oor te dra, gaan hy in hoofstuk 3 terugkom na die betekenis van hierdie gedagte – dat God se wysheid en menslike wysheid teenoor mekaar staan – en dit van toepassing maak op die “wyse” idee van groepvorming, en uitwys hoe dwaas dit in die oë van God is. Groepvorming kom na vore uit jaloesie en twis en skaad die gemeente, wat die gebou van God is.

Boodskap en betekenis

Die eerste ding wat ons hier moet hoor is dat eenheid in die waarheid ononderhandelbaar is in die kerk wat God tot stand bring in ’n gebied. Dit is doodgewoon onaanvaarbaar dat daar groepvorming en partyskappe in ’n gemeente rondom leiers ontstaan, hetsy uit jaloesie of uit ’n getwis. Só ‘n gemeente staan nie ‘n kans in ‘n wêreld waar hulle boodskap as sodanig aangevat word as dwaas en sonder betekenis.

Elkeen van ons moet dus ons eie lojaliteite in die gemeente ondersoek of ons nie ook hieraan skuldig is of nie, hoe onskuldig dit op die oog af ook al vir ons kan voorkom. En dan praat ek nie eers van die breër Christelike prentjie in ons stede en dorpe nie …

Die tweede ding is dat God nie veel dink van die wysheid van hierdie wêreld nie. Soos Die Boodskap se opskrif vir die perikoop is: “Wat vir mense slim lyk, is maar dom vir God!”

Hoekom?

Want, die wysheid van hierdie wêreld kry dit nie reg om God raak te sien nie.

Dink maar net aan die wetenskaplike wat agterkom dat as jy ‘n stukkie van die Covid-19 virus vir iemand inspuit dat jou liggaam teenliggaampies daarteen kan skep. Wonderlik nè? Maar, bring dit mense by God uit? Nee. God is nie eers in die prentjie nie. Daar is niks fout met die kennis nie. Dit is egter van geen waarde in jou verhouding met God nie.

Dink aan die sielkundige wat ‘n robuuste persoonlikheidsteorie uitwerk – sê maar die Big Five (ekstroversie, inskiklikheid, openheid, pligsgetrouheid, en neurotisme) – wat vir mans en vroue werk, en oor kultuurgrense. Bring dit mense by God uit? Nee. God is nie eers in die prentjie nie.

So kan jy aangaan met die kennis van die beste historici, die beste ingenieurs, die beste dokters, die beste finansiële kundiges. Dit bring nie vir mense by God uit nie.

Wat jou twee keer moet laat dink as mense wêreldse wysheid inspan om oor geloof te praat. Dit is net God wat deur sy Woord en Gees met gesag kan praat oor sy boodskap. Daarna sal jy moet luister. Dit is ware wysheid.

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on Inleiding op OpenbaringHou moed Amanda! Lees wat ek geskryf het vir Yvonne oor Psalm 103:5: https://bybelskool.com/psalm-1031-5-loof-die-here-wat-al-jou-siektes-genees/comment-page-1/#comment-29597
 • Chris van Wyk on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesHi Yvonne Vers 5 moet in die konteks van die Psalm uitgelê word. Die eerste vyf verse vorm 'n eenheid: 1 Van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie – 3 Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al j…
 • amanda on Inleiding op Openbaringhoe ( op aarde ) gaan God se koninkryk op aarde so gevestig word, dat Hy uiteindelik deur almal as Alleenheerser erken gaan word. Elkeen is so besig om sy eie ding te doen, dat dit byna onmoontlik klink. Dis vir my n moedelose gedagte.
 • Yvonne on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesEk wil graag meer weet oor psalm 103vers 5
 • Chris van Wyk on 1 Samuel 28Hi Elsa, die doderyk is in twee gedeel. Kyk in Lukas 16 vir 'n beskrywing daarvan.
 • Elsa Steyn on 1 Samuel 28Hi Chris 1 Sam 28 vers 19 Saul en Samuel is saam in dieselfde plek, die doderyk. Saul het volhard in die afskakeling van sy verhouding met God, en het nie tot inkeer en berou gekom nie. Hoekom is hulle twee na dieselfde plek? Samuel is dan in die hemel?
 • Chris van Wyk on Genesis 12 – God roep vir Abraham na die land wat Hy vir hom sal aanwysEk het al heelwat hieroor geskrywe op bybelskool.com. Jy kan in die soekenjin verder kyk. Hier is die skakel na wat die belydenisskrifte daaroor sê wat 'n goeie vertrekpunt is: https://bybelskool.com/wat-is-die-drie-eenheid-die-getuienis-van-die-belydenisskrifte/?highlight=drie-eenheid
 • Petrus on Genesis 12 – God roep vir Abraham na die land wat Hy vir hom sal aanwysBeste Chris "Ons" Gen 1: 26 -"Toe het God gese: Kom Ons maak...." Gen 11: 7 - "Kom laat Ons afgaan..." Ons praat v/d die Drie-eenhied en Jesus as God. Verstaanbaar. Wanner God na "Ons" verwys, is dit nie dat Jesus Sy Seun Die Woord is soos Johannes dit ook noem en Jesus fisies die Seun van God is so…
 • Chris van Wyk on AmosDankie Katrien, dit is my voorreg. Chris.
 • Katrien on AmosSo maklik verval ons ook in dieselfde gemaksone van ouds! Ons moet waak teen selfgenoegsaamheid in ons verhouding met God. Met die Heilige Gees binne my is daar nie wegkom kans vir God se kinders wat lou en koud word, in hul verhouding nie. Ek wil bid Heer bewaar my van gemaksugtigheid in my verhoud…
 • Chris van Wyk on Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne sodat gelowiges kan volhard in geloofHi Petrus, 'n mens kan die 666 simbolies verbind aan enige godsdiens wat Christene vervolg, ook dié tye en plekke deur die eeue waar Christene vervolg is in die naam van Islam. My gedagtes oor die 666 is soos volg: Die dier uit die aarde – die vals profeet (Openb 16:13 word die dier só genoem) – opp…
 • Chris van Wyk on 1 Samuel 17Dankie Sarie, dit is 'n tikfout. Dit is vers 9 van 1 Samuel 21.
 • Sarie Cronje on 1 Samuel 171 Sam 21 het net 15 verse - Filistyn se wapens het hy in sy eie tent neergesit wat later in sy verhaal weer ‘n rol sou speel (1 Sam 21:19).
 • Petrus on Openbaring 13 – God gee insig in die Bose se planne sodat gelowiges kan volhard in geloofGoeie Dag Chris Ivm die nommer 666. Ek het 'n interessante video gesien oor iemand wat selfs 'n boek daaroor geskryf het en die nommer met Mohammad/Allah verbind. Denkend aan die Openbaring 13 skrywe waar die wat nie die merk dra nie van ekonomiese welvaart afgesny word kilnk dit vir my reg. Soos jy…
 • Chris van Wyk on Lukas 10:38-42 – Kies om na Jesus te luister, want dit sal nie van jou af weggeneem word nieMy voorreg, Reinette.
%d bloggers like this: