Tag: Leesrooster 2021

JOHANNES 18:33-37

Dit is die laaste van die bydraes oor die Leesrooster 2021. Die kerkjaar eindig hiermee en Advent begin volgende week met die nuwe kerkjaar se leesrooster. Soos jy reeds weet, begin ek met die reeks van 365 beloftes. Jy kan by groep 3 op Whatsapp inskakel deur op hierdie skakel te klik.

Jy sal in elk geval die bydraes ook op Bybelskool.com kry as jy hier ingeskryf is. Jy is ook welkom om enige ander leesprogram op my webtuiste te volg. Geniet!

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

JOHANNES 18:33-37

JESUS VOOR PILATUS

(Matt 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Van Kajafas af het hulle Jesus na die pretorium geneem. Dit was vroegoggend. Hulle het nie self die pretorium binnegegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Pasga sou kon eet. 29Pilatus het uitgegaan na hulle toe en gevra: “Watter aanklag lê julle teen hierdie man?” 30Hulle het hom geantwoord: “As hy nie ‘n kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie.” 31Pilatus sê toe vir hulle: “Vat julle hom en oordeel hom volgens julle wet.” Die Jode sê vir hom, “Ons word nie toegelaat om iemand om die lewe te bring nie” – 32sodat die woorde wat Jesus gesê het om aan te toon watter dood Hy sou sterf, vervul sou word. 

33Pilatus het toe weer ‘n keer die pretorium binnegegaan en Jesus geroep en Hom gevra: “Is u die koning van die Jode?” 34Jesus antwoord: “Sê u dit uit u eie, of het ander mense dit oor My aan u vertel?” 35Pilatus antwoord toe: “Is ek miskien ‘n Jood? Dit is ú volk en leierpriesters wat u aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen?” 36Jesus het geantwoord: “My koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my koningskap van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer word nie. Maar nou is my koningskap nie van hierdie wêreld nie.” 37“Is u dan tog ‘n koning?” het Pilatus gevra. Jesus antwoord hom: “U sê dat Ek ‘n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek na die wêreld gekom: om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem.” 

38Pilatus sê toe vir Hom: “Wat is waarheid?” Nadat hy dit gesê het, het hy weer na die Jode uitgegaan en vir hulle gesê: “Ek vind geen skuld in hom nie.”

Teks en konteks

Continue reading

OPENBARING 1:4b-8

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

OPENBARING 1:4b-8

PROLOOG

11Hier volg ‘n openbaring deur Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat binnekort moet gebeur. Hy het dit aan sy dienskneg Johannes duidelik gemaak deur sy engel wat Hy gestuur het. 2Dit is hy wat getuig van die woord van God, en die getuienis deur Jesus Christus – alles wat hy gesien het.

3Gelukkig is die een wat dit voorlees, en ook hulle wat die woorde van dié profesie hoor, en vashou aan dit wat daarin geskryf staan, want die bestemde tyd is naby.

GROETE EN LOFPRYSING

4Johannes,

aan die sewe gemeentes in Asië:

Genade vir julle en vrede van Hom

wat is en wat was en wat kom,

en van die sewe Geeste

wat voor sy troon is;

5en van Jesus Christus,

die betroubare getuie,

die Eersgeborene uit die dood

en die heerser oor die konings van die aarde.

Aan Hom wat ons liefhet,

en ons deur sy bloed

van ons sondes verlos het,

6wat ons ‘n koninkryk gemaak het,

priesters vir God, sy Vader –

aan Hom kom die heerlikheid

en die sterkte toe,

vir ewig en ewig. Amen.

7Kyk, Hy kom met die wolke,

en elke oog sal Hom sien,

selfs hulle wat Hom deurboor het;

en al die volke op die aarde

sal oor Hom rou.

Ja, amen!

8“Ek is die Alfa en die Omega, die Een wat is en wat was en wat kom,” sê die Here God, die Almagtige. (2020-vertaling)

Teks en konteks

Continue reading

PSALM 132:1-12 (13-18)

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

PSALM 132:1-12 (13-18)

1‘n Pelgrimslied.

Dink tog, Here, aan Dawid,

aan al sy opofferings,

2hy wat teenoor die Here

‘n eed gesweer het,

‘n gelofte afgelê het

aan die Magtige van Jakob:

3“Ek sal nie ingaan in die tent

waar ek woon;

ek sal nie op my slaapbank

gaan lê nie,

4ek sal my oë nie toelaat

om te slaap,

my ooglede om in te sluimer nie,

5totdat ek vir die Here

‘n plek gevind het,

‘n woning vir die Magtige van Jakob.”

6Kyk, ons het daarvan gehoor

in Efrata,

dit gevind in die velde van Jaär.

7Laat ons sy woning binnegaan

en in aanbidding buig

voor die voetbank vir sy voete.

8Staan op, Here, gaan na u rusplek,

U en u magtige •ark.

9U priesters moet geklee wees

in •geregtigheid,

u troue volgelinge moet jubel.

10Ter wille van u dienskneg Dawid,

moet U tog nie u gesalfde wegwys nie.

11Die Here het vir Dawid

‘n betroubare eed afgelê

en Hy sal dit nie herroep nie:

“Van jou nasate sal Ek

op jou troon plaas.

12As jou seuns my verbond nakom

en my bepalings wat Ek hulle leer,

sal ook húlle seuns vir altyd

op jou troon sit.”

13Ja, die Here het Sion uitgekies;

Hy begeer dit as sy woonplek:

14“Dit is my rusplek vir altyd;

hier wil Ek woon,

want Ek begeer dit.

15Sion se voedselvoorraad

sal Ek ryklik seën;

haar behoeftiges

sal Ek met brood versadig;

16haar priesters

sal Ek met verlossing beklee

en haar troue volgelinge

sal uitbundig juig.

17Daar sal Ek vir Dawid

‘n horing laat uitgroei;

Ek het ‘n lamp gereedgemaak

vir my gesalfde.

18Sy vyande

sal Ek met skande beklee,

maar sy kroon sal op hom skitter.” (2020-vertaling)

Teks en konteks

Continue reading

%d bloggers like this: