JOHANNES 6:35, 41-51

LEES

Raak stil voor die Here in gebed.

Lees die teksgedeelte deeglik deur, selfs 2 of 3 keer, hardop as dit kan. Wat tref jou? Let op vir temas in die gedeelte. Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? Skryf dit in jou joernaal neer.

JOHANNES 6:35, 41-51

Ek gee weereens die fokusteks in sy breër konteks

JESUS DIE BROOD VAN DIE LEWE

22Die volgende dag het die skare wat oorkant die see bly staan het, agtergekom dat daar, behalwe dié een, geen ander skuit was nie, en dat Jesus nie saam met sy dissipels in die boot gegaan het nie, maar dat sy dissipels alleen weggevaar het. 23Daar het egter vanaf Tiberias bote aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het nadat die Here die seëngebed uitgespreek het. 24Toe die skare sien dat Jesus nie daar is nie, en ook nie sy dissipels nie, het hulle self in die skuite geklim en na Kapernaum gevaar op soek na Jesus. 25Toe hulle Hom aan die oorkant van die see aantref, het hulle vir Hom gevra: “Rabbi, wanneer het u hier aangekom?” 26Jesus het hulle geantwoord: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Julle soek My, nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. 27Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot in die ewige lewe. Dit sal die Seun van die Mens vir julle gee, want op Hom het God die Vader sy seël geplaas.” 28Hulle het Hom gevra: “Wat moet ons doen sodat ons die werke kan verrig wat God wil hê?” 29En Jesus het hulle geantwoord: “Dít is die werk van God: Dat julle glo in die Een wat Hy gestuur het.” 30Hulle sê toe vir Hom: “Watter teken sal u doen sodat ons kan sien en u glo? Wat gaan u doen? 31Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, ‘Hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet.’ ” 32Jesus sê toe vir hulle: “Amen, amen, Ek sê vir julle: Dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie – nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. 33Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee.”

34Hulle sê toe vir Hom: “Here, gee ons altyd hierdie brood.” 

35Jesus het vir hulle gesê: “Ek is die brood van die lewe. Wie na My toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors word nie.

36Maar Ek het vir julle gesê, ‘Julle het My gesien, en tog glo julle nie.’ 37Elkeen wat die Vader vir My gee,sal na My kom, en Ek sal die een wat na My kom, nooit verstoot nie; 38want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil uit te voer nie maar die wil van Hom wat My gestuur het. 39En dit is die wil van Hom wat My gestuur het: Dat Ek van almal wat Hy My gegee het, nie ‘n enkele een verlore sal laat gaan nie,maar hulle op die laaste dag sal opwek. 40Want dit is die wil van my Vader: Dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo die ewige lewe sal hê, en Ek sal elkeen van hulle op die laaste dag laat opstaan.”

41Toe het die Jode oor Hom gemor omdat Hy gesê het: “Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.” 42En hulle het gesê: “Is hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe kan hy nou sê, ‘Ek het uit die hemel neergedaal?’ ” 43Jesus het hulle geantwoord: “Hou op om onder mekaar te mor. 44Niemand kan na My kom as die Vader, wat My gestuur het, hom nie na My toe trek nie, en Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. 45In die Profete staan daar geskryf, ‘En hulle sal almal deur God onderrig word.’ Elkeen wat na die Vader geluister en van Hom geleer het, kom na My toe. 46Nie dat iemand die Vader gesien het nie – net die Een wat van God af kom, Hy het die Vader gesien. 47Amen, amen, Ek sê vir julle: Hy wat glo, het die ewige lewe. 48Ek is die brood van die lewe. 49Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. 50Maar die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit: 51Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat Ek sal gee, is my liggaam wat Ek gee vir die lewe van die wêreld.” (2020-vertaling)

Teks en konteks

6:22-24 Die skare is die volgende dag verwonderd dat Jesus nie meer daar is nie, terwyl die dissipels alleen weggevaar het, en daar ook nie ‘n ander skuit was waarin Jesus hulle kon volg nie. Ondertussen het daar ook mense met skuitjies van die hawe Tiberias aangekom wat die broodvermeerdering beleef het. Dit noop die skare om na Kapernaum te gaan, op soek na Jesus. Hulle kry Hom in die sinagoge (Joh 6:59).

6:25-27 Let op dat hulle Hom nie vra hoe Hy daar gekom het nie, maar wanneer. Hulle het aanvaar Hy het moontlik te voet rondom die meer geloop. Hulle het immers nie die wonderteken van die loop op die water beleef nie. Jesus antwoord nie die vraag nie, maar ontbloot hulle eintlike motivering. Dit gaan nie oor die wonderteken nie, maar oor die blote feit dat Hy vir hulle kos gegee het om te eet. Hy wil egter nie soseer in daardie behoefte van hulle voorsien nie, maar hulle ware behoefte bevredig. Die behoefte aan Homself.

Hulle soek en werk vir gewone kos, maar hulle het die kos nodig wat bly tot in die ewige lewe. Hulle moet dus raaksien dat God die Vader sy merk van goedkeuring op Hom geplaas het, Hy die Seun van die mens. Dit is immers waarvan die wondertekens getuig. Hulle moet daarom die ewige lewe uit sy hand aanvaar. Dit is hulle ware behoefte.

Interessant, dié vraag is die eerste van ses vrae en versoeke wat die res van die gesprek tussen Jesus en die skare struktureer in vers 25-58. Ter wille van die vloei van die gesprek, plaas ek hier ‘n kort opsomming:

 1. Vers 25 – wanneer het U hier gekom? Jesus antwoord nie die vraag nie, maar ontbloot hulle ware behoefte. Hulle soek en werk vir gewone kos, maar hulle het die kos nodig wat bly tot in die ewige lewe.
 2. Vers 28 – wat moet ons doen sodat ons die werke van God kan doen? Jesus antwoord dat hulle God moet toelaat om sy werk in hulle te doen om in Jesus te glo.
 3. Vers 30 – watter wonderteken doen u dan sodat ons kan sien en u kan glo? Wat doen u? Hulle verwys na God se gawe van die manna in die woestyn. Jesus antwoord hulle dat die Vader hulle nou iets beter gee, die ware brood uit die hemel.
 4. Vers 34 – gee altyd vir ons hierdie brood. Jesus verklaar dat Hy die Brood van die lewe is, maar dat dit duidelik is dat hulle nie in Hom glo nie.
 5. Vers 42 – is hy nie Jesus, die seun van Josef, van wie ons die vader en die moeder ken nie? Hoe sê hy nou: ‘Ek het uit die hemel afgekom’? Dit is die Joodse leiers wat toetree tot die gesprek. Jesus verklaar weer dat Hy die Brood van die lewe is, maar dat ‘n mens net in Hom kan glo as die Vader dit aan jou openbaar. Dié wat egter van hierdie brood eet, sal tot in ewigheid leef.
 6. Vers 52 – hoe kan hy vir ons sy vlees gee om te eet? Jesus onderstreep die boodskap aan die leiers dat Hy die Brood van die lewe is, en voeg daarby dat sy bloed die ware drank is. Dié wat sy vlees eet en sy bloed drink, beleef ‘n intieme gemeenskap met Hom, ‘n duidelike verwysing na die instelling van die nagmaal en ‘n voorspelling van sy dood aan die kruis.

6:28-29 Op die vraag na wat hulle dan moet doen sodat hulle die werke van God kan doen, antwoord Jesus dat die enigste “werk” wat hulle moet doen, is om God moet toelaat om “sy werk” in hulle te doen, dit is om in Jesus te glo, die Een wat God gestuur het om hulle met Hom te versoen.

6:30-33 Op die vraag na watter wonderteken Hy doen sodat hulle kan sien en in Hom kan glo – iets soos die manna wat hulle vaders in die woestyn ontvang het, in woorde wat herinner aan ten minste drie verwysings uit die OT – antwoord Jesus hulle dat die Vader hulle nou iets beter gee, die ware brood uit die hemel. Dit is soortgelyk aan die brood wat Moses hulle gegee het, maar tegelykertyd ook op ‘n ander vlak, want Hyself is nou die brood van God wat uit die hemel afkom en lewe aan die wêreld gee.

6:34-40 Op die versoek dat Jesus altyd vir hulle hierdie brood gee, verklaar Jesus weer dat Hy inderdaad die Brood van die lewe is. As hulle na Hom toe kom, sal hulle geestelike honger en dors gestil word. Maar, terselfdertyd is dit vir Hom duidelik dat hulle nie in Hom glo nie, want Hy het nou al verskeie kere vir hulle gewys dat Hy die Een is wat God gestuur het, sonder sukses.

Jesus verklaar dan weereens dat almal wat na Hom toe kom die lewe sal vind, want dit is waarom Hy gestuur is. Hy sal nooit iemand wat na Hom toe kom buitentoe uitwerp nie, want Hy gehoorsaam die wil van die Vader en sal vir seker sorg dat nie een van diesulkes verlore sal gaan nie. Dit is die wil van sy Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in Hom glo, die ewige lewe sal hê. Jesus sal elkeen van hulle opwek op die laaste dag.

6:41-51 Die trant van die gesprek begin verander met die Joodse leiers wat nou na vore tree. Soos tevore praat Johannes van “die Jode” as hy die leiers van Jerusalem bedoel (vgl Joh 1:19). Die leiers begin mor, nie net oor wat Jesus sê nie, maar wat dit impliseer oor Homself, dat Hy die brood uit die hemel is. Daarom vra hulle, maar is Hy nie net die menslike Jesus, die een waarvan ons sy hele familie ken nie?

Die woord “mor” of “murmureer” (gonguzō in Grieks) herinner in hierdie konteks vir ons aan die Israeliete in die woestyn wat teen God in opstand gekom het oor die kos en water wat Hy vir hulle in die woestyn gegee het (Eks 17). Jesus besef dat die teenstand oplaai, maar deins nie terug vir die uitdaging daarvan nie. Hy is ook helder daaroor dat só ‘n opstandige reaksie in ‘n groter konteks gesien moet word.

Trouens, die Vader trek mense nader aan Homself deur die Seun, soos Hy dit in die woestyn met die manna gedoen het. As hulle nou in opstand kom teen God se plan, wys hulle onomwonde dat hulle geen verhouding met die Vader het nie, en sal hulle die wonder van die opstanding misloop wat God vir diegene beplan wat in Hom glo.

Jesus begrond hierdie lering van Hom op die woord van Jesaja dat alle ware gelowiges deur God geleer sal wees (Jes 54:13). Dit is sulke mense wie se ore deur sy Vader oopgemaak is om deur Jesus geleer te word. Dit is sulke mense wat na Jesus toe kom, want Hy het ‘n direkte toegang tot die Vader.

Dan rig Jesus Hom aan almal wat in Hom glo en verseker hulle dat hulle die ewige lewe het. Hy kontrasteer die effek van die manna in die woestyn met die effek wat Hy as die Brood van die lewe het. Die volk het in die woestyn gesterf, want die manna kon hulle nie red nie. Dit is anders met Jesus. Hy gee onsterflikheid in die ewige lewe deur sy eie vlees en bloed.

Boodskap en betekenis

Jesus wys die skare daarop dat hulle die gevaar loop om HOM te mis deurdat hulle fokus op die brood wat hulle honger gestil het, dws die wonderteken as sodanig en nie dit waarna die wonderteken verwys nie.

Hulle moet eerder fokus op die Wonderdoener, Jesus, en in Hom glo, want Hy kan vir hulle ewige lewe gee. Hy is die Brood wat lewe gee.  Hy is die Drank wat hulle dors les. Daardeur sal hulle met Hom gemeenskap hê. En Hy sal hulle die ewige lewe gee by die laaste dag se opstanding uit die dode.

LUISTER

Dink na oor wat God vir jou hiermee wil sê. Waar raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Wat vra dit van jou? Wat belowe dit vir jou? Wat moet jy dink of doen daarmee? Wat is die kern van die boodskap van dié teks vir jou dag en lewe? Dit help jou sin maak van jou eie ervarings in die lig van God se Woord.

LEEF

Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Sê dit vir die Here in gebed. Skryf dit in jou joernaal. Geniet Sy teenwoordigheid. Laat die boodskap wat God jou gee met jou saamgaan deur die dag. Leef dit uit.

View all posts in this series

Leesrooster 2021


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on Numeri 36Ja, alles het eintlik met alles te make in die Skrif. Dit onderstreep die waarde van elke enkele deel daarvan vir alle tye.
 • Chris van Wyk on Numeri 36My voorreg!
 • Ansie Lessing on Numeri 36Dankie. Ek mis die stukkies vir niks nie. Groete, Ansie
 • Chris van Zyl on Numeri 36Baie dankie vir jou bydraes, Chris, en betekenisse wat vir my soveel beter insig verskaf het. Die kruisverwysings tussen OT en NT het my laat besef dat die OT se verhale konteks verskaf vir die Jesus se oorwinning in die NT. Baie dankie, ek sien uit na Deut.
 • Chris van Wyk on JeremiaHi Petro, my bydraes oor Jeremia is net op die Internet by hierdie skakel beskikbaar.
 • Petro on JeremiaMiddag Waar kan ek net die boek Jeremia aflaai Dankie
 • Chris van Wyk on Jesaja 21-23 – God se oordeel bereik alle nasiesDie boodskap van die drie hoofstukke is dat God se oordeel werklik is en dat sy waarskuwings nie in die wind geslaan moet word nie. Dit geld ook sy volk om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë. Hulle status as God se uitverkore volk moet nie ligtelik opgeneem word nie. Groter kennis van die waarh…
 • Marizanne Louw on Jesaja 21-23 – God se oordeel bereik alle nasiesHi ek is besig met bybelstudie..en ek kry va oggend Jesaja 21..maar ek kry nie n vers op toepassing van my nie..ek kan nie opsevasie maak nie..ook nie hoe dit op toepassing van my is nie. Kan u dalk dit vir my uiteensit?/verduidelik asb??
 • Chris van Wyk on LukasHi Susanna, Lukas skryf daarvan in Lukas 24:50-53 JESUS SE HEMELVAART (Mark 16:15,19; Hand 1:4-11) 50Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei, tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. 51Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan, en is in die hemel opgeneem. 52Hulle het Hom…
 • Susanna Ellis on LukasWaar in Lukas en in Markus verskyn die woord Hemelvaart in die verse.
 • Chris van Wyk on Numeri 13Hi, daar is baie teorieë oor die Nefilîm (reuse - soos die Griekse vertaling van die Hebreeuse teks dit interpreteer). Die Joodse boek 1 Henog open die moontlikheid dat van Noag se skoondogters Nefilîm gebaar het om die voorkoms na die sondvloed te verklaar. Maar, die Bybelse weergawe is stil daaroo…
 • Jerimy on Numeri 13Baie dankie vir die Skrif en bemoeding dat ons nie 45 jaar moet wag soos Kaleb om genoeg geloof bymerkaar te skraap en sdan nie eers ons erf porsie in besit wil neem nie.Is dit nie moontlik dat Noag se seuns se vroue die Nefilîm gene gedra het nie,daarom die melding van reuse na die vloed ?
 • Chris van Wyk on Openbaring 7 – God beskerm en versorg die kerk as geloofsgemeenskapHi Rudi, ja, jy is reg, maar Dan word daar net genoem as "seun" van Jakob, maar anders as met die ander stamme, word die geslagsregister van Dan nie in die res van 1 Kronieke 1-9 gegee nie. Ek het dit nou helderder gestel: "Dit korreleer onder andere met die Kronis wat die stam van Dan ook in die ge…
 • Rudi van Tonder on Openbaring 7 – God beskerm en versorg die kerk as geloofsgemeenskapDan is in 1 Kronieke 2 vers 1?
 • Chris van Wyk on Levitikus 27Menseoffers is in verskeie antieke kulture en selfs in meer onlangse kulture beoefen. Green het sy omvattende studie van menslike offerandes in die antieke Nabye Ooste opgesom met die algemene stelling dat “menslike offerande dwarsdeur hierdie streek opgespoor kan word,” d.w.s. dwarsdeur Mesopotamië…
%d bloggers like this: