Tag: Kronieke

2 Kronieke 36 – Jerusalem val en die volk word in ballingskap weggevoer

Die Kronis beskryf die laaste 23 jaar – 609-586 v.C. – van die koninkryk van Juda aan die hand van die 4 laaste konings van Juda: Joahas (Sallum), Jojakim (Eljakim), Jojagin en Sedekia (Mattanja).  Hy sluit sy oorsig van die veelbewoë geskiedenis van Juda en Israel af met ’n verwysing na die vervulling van die belofte van die Here dat die volk weer ná die ballingskap sal terugkom na hulle eie land.

Continue reading

2 Kronieke 35 – Josia hou die grootste Paasfees, maar sneuwel in oorlog weens sy koppigheid

Ons lees vandag die laaste twee perspektiewe op die regeringstyd van Josia (albei verhale in Konings word baie korter vertel).  Die een verhaal is baie positief, die ander uiters teleurstellend:
 • Josia stel weer die Paasfees in met een van die grootste feeste ooit – 2 Kron. 35:1-19
 • Josia laat Egipte nie met rus nie en sterwe in die oorlog – 2 Kron. 35:20-26

Continue reading

2 Kronieke 34 – Josia bestry afgodery, herstel die tempel en gehoorsaam die voorskrifte van die wetboek

Josia is gebore toe sy pa Amon nog maar 16 jaar oud was.  Ses jaar later het Amon sy pa, Manasse, opgevolg, maar is twee jaar later op 24 jarige ouderdom oorlede.  Josia word dus koning op die jeugdige ouderdom van 8 jaar.

Continue reading

2 Kronieke 33 – Manasse is ’n gruwelike koning wat berou het en tot bekering kom

Manasse was aan die eenkant ’n gruwelike koning wat hom opgehou het met afgodsdiens.  Hy het die hoogtes weer herbou, die hemelliggame aanbid, altare vir die Baäls opgerig, gewyde pale gemaak en op die koop toe afgodsaltare in die tempel gebou, waarvan een ’n besondere gruwel was, ’n altaar vir Asjera (2 Kon. 21:3).  Dit was só ’n gruwel dat die Kronis verkies om dié feit te verswyg.

Continue reading

WEEK 8: 2 Kronieke 33-36

Ons kom by die laaste 4 hoofstukke van Kronieke waarin dit oor die volgende 7 konings van Juda en hulle regeringstyd handel:
 • Manasse (697-642 v.C.) ,
 • Amon (642-640 v.C.),
 • Josia (640-609 v.C.),
 • Joahas (609 v.C.),
 • Jojakim (609-597 v.C.),
 • Jojagin (597 v.C.) en
 • Sedekia (597-586 v.C.).

Continue reading

2 Kronieke 32 – Hiskia vertrou die Here in konflik en siekte en het berou van sy selfingenomenheid

’n Paar verdere grepe van Hiskia se regeringstyd volg – die stryd met Sanherib van die Assiriërs, Hiskia se siekte en genesing, Hiskia se selfingenomenheid en berou.

Dit word meer uitgebreid vertel in 2 Kon. 18-20 asook in Jes. 36-39 met ’n hele paar onderlinge verskille:

Continue reading

2 Kronieke 29-31 – Hiskia vra met sy hele hart na die wil van sy God en is voorspoedig

Vier episodes reg aan die begin van Hiskia se regering word vertel wat die betekenis van sy bewind stempel:

 • Hiskia laat die tempel skoonmaak om aan die Here gewy te word – 2 Kron. 29:1-19
 • Hiskia neem die tempel in gebruik en wy die gemeente aan die Here – 2 Kron. 29:20-36
 • Hiskia laat die Paasfees as nasionale fees vir die hele Israel vier – 2 Kron. 30:1-31:1
 • Hiskia reël die insameling van die offergawes en die versorging van die tempelpersoneel – 2 Kron. 30:2-20

Continue reading

2 Kronieke 27-28 – Jotam hou koers, maar Agas verloor dit heeltemal

Ons lees vandag die verhaal van twee konings, Jotam en Agas, wat so uiteenlopend is as wat dit kan wees, nogal pa en seun.  Die enigste ooreenkoms is dat hulle albei met plaaslike vroue van Juda getroud was:

 • Jerusa, vrou van Jotam (en ma van Agas), was ’n dogter van Sadok, waarskynlik uit die priesterlike geslag.  Interessant genoeg, word sy nie genoem as ma van Agas in die deel wat die Kronis oor hom skryf nie, anders as met sy pa Jotam en sy seun Hiskia.  Dit is asof die Kronis sy misnoeë met Agas ook op dié manier wil uitdruk deur sy ma nie direk in verband met hom te noem nie.
 • Abi, vrou van Agas (en ma van Hiskia hierna), was ’n dogter van Sagaria, waarskynlik dieselfde een: “wat insig in die openbaring van die God gehad het,” in die tyd van koning Ussia (2 Kron. 26:5).  Sy word wel genoem in verband met haar seun Hiskia in die volgende hoofstuk.

Continue reading

2 Kronieke 26 – Ussia se voorspoed vang hom en hy raak te ingenome met homself

Ussia se lewe val in twee dele uiteen soos trouens in mindere of meerdere mate van die meeste konings in Kronieke gesê word:

 • ‘n Tyd van voorspoed waarin hy die Here dien en doen wat reg is – vers 1-15;
 • ‘n Tyd van afvalligheid waarin hy die Here minag en in sy geval met melaatsheid gestraf word – vers 16-23.

Continue reading

2 Kronieke 25 – Amasia doen reg, maar nie met sy hele hart nie

Die Kronis gee sy oordeel oor koning Amasia reeds in die tweede vers van dié hoofstuk: “Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here, maar nie met sy hele hart nie.”  Telkens was daar aspekte van sy regering wat ’n mens laat frons en wonder hoe hy dinge só verkeerd kon kry.

Continue reading

%d bloggers like this: