Tag: liefde

Selfopofferende versus selfbevredigende liefde

moral-codeEk het ’n navraag gekry oor Efesiërs 5:1-5 en die wyse waarop Paulus oor “onsedelikheid” skryf.  Ek het dit kortliks op Bybelskool geantwoord.  Ek het egter toe ’n bietjie verder gaan dink hieroor, veral in die lig van die onlangse Barna verslag wat ek gelees het oor die Amerikaanse samelewing wat nie meer met absolute morele kodes werk nie.
Ek dink Paulus help ons in sy brief aan die Efesiërs om dié uitdaging die hoof te bied.  Ek gee daarom dié paar opmerkings as stof vir julle eie nadenke hieroor:
Paulus kontrasteer in Efesiërs 5:1-5 selfopofferende liefde met selfbevredigende liefde.
Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ’n offergawe gegee het, ja, ’n offer wat vir God aanneemlik was.  Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Growwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie; nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of ’n gierigaard is—want gierigheid is afgodery—het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.
Dit is duidelik dat die rigting van dié twee liefdes heeltemal teenoorgesteld is:
 • Selfopofferende liefde is geskoei op die liefde van Jesus wat Homself vir ons aan die kruis opgeoffer het. Dit het geen seksuele konnotasie nie.
 • Selfbevredigende liefde daarenteen is geskoei op die liefde vir jouself en die bevrediging van jou eie behoeftes. Dit het veral met seksuele begeertes te make.

Continue reading

Hooglied 8:5-14 – Die liefde is wederkerig en interafhanklik

Indeling

Dit maak vir my sin om die gedeelte as vier gedigte te hanteer.  Die eerste drie werk telkens met ‘n inleidende vraag of beskrywing waarop die vrou en man onderskeidelik reageer.  Die laaste gedig is ‘n gesprek tussen die man en die vrou:
 • Die vroue vra na haar identiteit – die vrou antwoord met ‘n verklaring van haar liefde vir die man – 8:5-7.
 • Haar broers wonder oor haar volwassenheid[1] – die vrou gee hulle die versekering dat sy haar man kan gelukkig maak – 8:8-10.
 • Die man wonder oor die harem van Salomo – die man verbly hom egter in sy keuse vir een vrou wat syne alleen kan wees – 8:11-12.
 • Die man verlang na haar stem – die vrou verlang na sy teenwoordigheid – 8:13-14.

Continue reading

Hooglied 6:4-8:4 – Verwonderde verrukking en verbeeldingryke verwagting

Vandag se leeswerk beslaan ‘n hele paar gedigte.

 • Die eerste deel fokus op die man se verwonderde verrukking oor haar skoonheid en unieke betowering vir hom: 6:4-7:9.
 • Die tweede deel fokus op die vrou se verbeeldingryke verwagting wat haar die inisiatief in hulle verhouding laat neem: 7:10-8:4.

Die wonder van die liefde lê in die verwondering sowel as die verbeelding, in die verrukking sowel as die verwagting.

Continue reading

Hooglied 5:9-6:3 – Die vreugde van vrywillige versoening

Vandag se leeswerk beslaan 2 dele – 5:9-16 en 6:1-3 – wat dieselfde patroon volg:

 • Die 1ste deel begin in 5:9 met ‘n vraag oor die man se andersheid al dan nie (om hulle te help om hom te vind – onthou dit is ‘n gedig, nie ‘n werklike verhaal nie!), waarop die vrou met ‘n wasf antwoord en die besondersheid van haar man beskryf, amper soos dié van ‘n goddelike standbeeld.
 • Die 2de deel begin in 6:1 met ‘n vraag oor sy afwesigheid en ‘n aanbod van hulp (in antwoord op haar versoek tot hulp in 5:8), waarop die vrou antwoord dat hulle verhouding herstel is, want hy is weer af na sy tuin (‘n metafoor vir haar – vgl 4:12-5:1) toe.

Continue reading

Hooglied 5:2-8 – Verskillende behoeftes bring maklik verwydering

Na die vervulling van die seksuele liefde in die vorige hoofstuk, tref hierdie gedig ‘n mens ‘n bietjie met ‘n skok.  Seks kan deur ‘n liefdesmaat as vanselfsprekend aanvaar word of ter wille van eie bevrediging gebruik word, en kan misverstand en verwydering bring.  Seks kan ook deur ‘n liefdesmaat geweier word of weens verskillende behoeftes onvervuld bly, en dit kan eweneens misverstand en verwydering bring.

Maar, dit is juis die trefkrag van Hooglied, dat dit nie net die hoogtepunte van die seksuele liefde besing nie, maar ook van die teleurstellings en verwyderings vertel, selfs die ongelykheid wat daar in die proses van seksuele vervulling kan ontstaan.

En dit is die essensie van die wysheid, en waarom dié boek in die Bybel ingesluit is – dat die liefde in al sy dimensies beskrywe word, om te dien as motivering vir ‘n interafhanklike wedersydse ontvanklikheid vir en ontwikkeling van die seksuele liefdesverhouding tussen die man en vrou.  Liefhê is ‘n kuns wat nie net op ‘n onderlinge aantrekkingskrag gebaseer kan word nie, maar ook op ‘n emosionele volwasse ontwikkeling van die verhouding in terme van albei partye se behoeftes en begeertes.

Continue reading

Hooglied 4:1-5:1 – In die tuin van liefde

Indeling

Vandag lees ons ‘n aantal gedigte – veral van die man oor sy bruid, behalwe vers 16 wat die vrou se uitnodiging aan die man verwoord – wat uitmond in hulle seksuele eenwording.
 • Vers 1-7 is ‘n loflied (wasf) van die man op die skoonheid van sy lieflingbruid.
 • Vers 8 verwoord sy uitnodiging tot saamwees aan sy bruid, maar wat net op haar uitnodiging kan gebeur.
 • Vers 9-11 besing die bruid se impak op die man: “Jy het my hart gesteel”.
 • Vers 12 tot hoofstuk 5 vers 1 is die sogenaamde tuin-gedig wat op intieme wyse hulle seksuele eenwording beskryf.

Continue reading

Hooglied 3:6-11 – Die huwelik is ryk aan betekenis

Indeling

Die gedig se indeling is voor die handliggend die vrou se gedagtes, behalwe dat ‘n mens nie maklik uit die vertaling agterkom dat sy in vers 6 die subjek is nie, en die man in vers 7. Die woordjie Wie in vers 6 dui op die vrou in die oorspronklike.

Continue reading

Hooglied 3:1-5 – Liefde kom tot sy reg binne families

So pas het die vrou die hoop uitgespreek dat die man haar veilig sal laat voel in hulle liefde, dat hy haar vrees sal help besweer van die afskeid van haar ouerhuis.  Nou worstel sy in haar droom/nagmerrie met haar eie behoeftes.

Hoewel sy hom beskryf as die een wat sy liefhet, letterlik: “die een wat my siel liefhet” – dws die een aan wie haar binneste verkleef geraak het – wil sy nie, selfs nie in haar droom nie, onbehoorlik optree nie.  Sy wil hom eers gaan haal na die geborgenheid van haar ma se huis, háár veilige ruimte.

Continue reading

Hooglied 2:8-17 – Bedwelming en beskerming in die liefde

Die indeling van die gedigte is redelik voor die hand liggend.  Die vrou se gedigte sluit nie net haar eie gedagtes in nie, maar ook die woorde van die man in haar lewe.  En dit is ‘n pragtige beskrywing aan die een kant van die bedwelmende impak van die liefde, sowel as aan die ander kant die behoefte aan beskerming in die liefde.

Continue reading

Hooglied 1:12-2:7 – Wedersydse geborgenheid, tuiswees, bevestiging en opwinding

Indeling

Die indeling van die onderskeie gedigte is redelik voor die hand liggend, behalwe dat vers 17 ook goed sou pas in die man se mond.  Dit is gegiet in die vorm van ‘n gesprek tussen die man en vrou.

Betekenis

Die klem op die sintuiglike kant van hulle liefde vir mekaar word in hierdie gedigte voortgesit.  Al 5 sintuie is betrokke:

 • voel (linkerarm onder my kop, regterarm omhels – 2:6),
 • sien (jy is mooi, jou oë is duiwe – 1:15),
 • hoor (soos ‘n lelie tussen dorings; soos ‘n appelbooom tussen wilde bome – 2:2-3),
 • proe (sy vrugte is soet in my mond – 2:3),
 • ruik ( my nardusparfuum se geur versprei;  die man … is vir my ‘n sakkie mirre; is vir my ‘n bos hennablomme – 1:12-14).

Die vergelykings met sintuiglike items het egter ook ‘n dieper betekenis.  Dit wys ook wat hulle beteken vir mekaar:

Continue reading

 • 1
 • 2
%d bloggers like this: