Levitikus 10 – Die dood van Nadab en Abihu illustreer God se onverbiddelike heiligheid

Die verhaal van Nadab en Abihu maak ‘n kookpot van emosies in ‘n mens los.  Die straf vir hulle oortreding is al erg genoeg.  Maar om van ‘n pa te verwag dat hy nie oor sy seuns se dood mag treur nie, is vir ons gevoel amper onmenslik wreed.  Om dan amper nóg ‘n tragedie te beleef met die oortreding van Aäron se ander twee seuns, Eleasar en Itamar, laat ‘n mens met ‘n diep ontsteltenis in jou gemoed.  Hy het amper al vier sy seuns op een dag verloor!  As die heiligheid van God só ‘n destruktiewe effek op die gebrekkige diens van priesters – wat na alles sy dienaars is – kan hê, hoe sal enigiemand ooit met vrymoedigheid Hom kan of wil dien?

Tot jy agterkom dat dit juis die punt van hierdie verhaal is.  Dat dit presies die emosie is wat die verhaal by jou moet wakkermaak.  Hierdie verhaal wil reg aan die begin van die offerkultus die boodskap aan die volk deurgee dat God se heiligheid onverbiddelik is.  Hy vereis onverdeelde trou.

Genadiglik is dit so dat Hy reiniging en vergifnis gee deur die verskillende offers.  Maar sy genade moet ‘n mens op geen manier verlei om te dink dat sy wil op enige manier geïgnoreer of gedwarsboom kan word nie.  Jy kan nie self besluit hoe jy Hom wil dien nie.  Hy het alleen die soewereine gesag om nie net die wet neer te lê nie, maar te verwag dat dit nagekom sal word.  Sy genade is nie goedkoop nie en word nie uitgedeel sonder dat die straf vir oortredings deur iets of iemand gedra word nie (Eks. 34:7).

Hartley gebruik die voorbeeld van elektrisiteit (Word kommentaar).  Elektrisiteit is ‘n wonderlike nuttige krag as ‘n mens versigtig en nougeset daarmee omgaan.  Die oomblik as jy egter die reëls van die hantering van elektrisiteit verbreek – aan ‘n oop lewendige draad raak – raak elektrisiteit ‘n potensieel destruktiewe krag.  Dieselfde in ons verhouding met God.  Sy heiligheid gee lewe.  Waar ons egter nie ontsag het vir sy heiligheid nie, daar verteer dit ons.

Dit sien ‘n mens ook in die soortgelyke verhaal in Numeri 16 waar Korag, Datan en Abiram deur die aarde ingesluk word, en die 250 manne wat saam met hulle in opstand teen Moses gekom het met vuur verteer is.  En dit is nie net woestynverhale dié nie.  Ons sien dieselfde onverbiddelike optrede van God in die tragedie van Ussa wat gedurf raak het aan die ark om dit te stabiliseer toe dit op ‘n wa in die tyd van Dawid vervoer is na die Godstad (1 Kron. 13:7).

Geen wonder Dawid was diep ontsteld en het die ark eers by Obed-Edom laat bly voordat hy die moed gehad het om die ark na die “tent” in Jerusalem in te bring nie.  Hy het besef dat die ark in die eerste plek nie op ‘n wa vervoer mag word nie, en het die Bybelse riglyne nougeset nagevolg met die tweede probeerslag.  Die Leviete het dit volgens voorskrifte tot in die “tent” gedra.

Moses probeer vir Aäron verduidelik wat hier gebeur het: “Die Here het gesê: Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”  Na watter uitspraak van die Here hy presies verwys, is nie seker nie, maar dit was duidelik iets wat ‘n groot impak op Moses gemaak het.  Hy verwys weer later daarna in Levitikus (Lev. 22:32) en tot sy eie skade in Numeri (Num. 20:13).  Ook Esegiël verwys na die heiligheid van God as iets wat vir alle nasies duidelik moet wees (Eseg. 20:41).

Hoe roerend staan Aäron se reaksie hierop nie in Levitikus nie: “Aäron was sprakeloos.” Hy is amper uitgewis met sy eie oortreding by die verhaal van die goue kalf.  Hier het sy seuns die hoogste prys betaal vir hulle oortreding.  Hy gehoorsaam die Here hierdie keer deur nie te treur nie.  En sy stilte word deur die Here aanvaar soos ons in vers 8 sien.

Wat was Nadab en Abihu se oortreding?

Die tragiese lot wat Nadab en Abihu tref onderstreep die erns van die verbod op enige ander tipe offer of “ongeoorloofde vuur” (waarskynlik weens ongeoorloofde kole) wat hulle in ‘n vuurpan vir die Here aangebied het.  Maar wat was die oortreding spesifiek?  Die inligting in die teks is immers baie kripties.

In ‘n mens se antwoord moet jy die inligting van Eksodus oor die gebruik van wierook verreken.  Die wierookaltaar was, soos ons in Eksodus 30 en Eksodus 37 gesien het, net voor die voorhangsel wat die Heilige van die Allerheiligste geskei het waarop elke oggend en aand wierook gebrand moes word terwyl aandag aan die menora met sy lampies gegee is.  Geen ander offer moes daarop gebring word nie, behalwe een maal ‘n jaar ‘n sondeoffer vir Aäron en ná hom vir die ander hoëpriesters.  Dit was ‘n besondere gewyde item in die Heiligste deel van die Tabernakel.

Die probleem met Nadab en Abihu se offer kan dan op verskillende maniere verstaan word.

 1. Eerstens het hulle eintlik ongeoorloofde kole gebruik in plaas van net wierook soos dit voorgeskryf is in Eksodus 30.
 2. Tweedens het hulle die kole met wierook gemeng wat eintlik net vir die wierookaltaar in die Heilige deel van die Tabernakel bedoel was.
 3. Derdens het hulle dit vir die Here aangebied wat waarskynlik beteken dat hulle in die Heilige of selfs die Allerheiligste ingegaan het, iets wat net vir Aäron bedoel was. Hulle het dus sy gesag daardeur ondermyn sowel as God se voorskrifte geminag.

Soos die Here hier verklaar: “Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”  God se heiligheid is onverbiddelik.  Hy laat geen verontagsaming daarvan toe nie.

En voordat ons dink dit is net iets wat in die OT gegeld het.  Dieselfde sentiment word in die NT uitgespreek.  Die Hebreërskrywer praat steeds van God as ‘n verterende vuur aan wie ons met eerbied en ontsag uit dankbaarheid gehoorsaam moet wees: “Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ’n verterende vuur.” (Hebr. 12:28-29; vgl. Deut. 4:24; 9:3; Jes. 33:14; Die beeld van God as ‘n verterende vuur word ook een keer gebruik teen Israel se vyande – Jes. 29:6; 30:30).  En Ananias en Saffira se dood toe hulle vir die Here gelieg het, wys dat God se heiligheid ook in die NT  onverdund geld (Hand. 5:1-11).

Waarom mag Aäron nie gerou het nie?

Weereens is daar min gegewens in die teks, behalwe die kriptiese opmerking dat die salfolie hulle aan God gewy het.  Die afleiding wat ‘n mens maak, is dat dit beteken dat hulle dienswerk hulle menswees só aan God se Goddelikheid verweef het dat hulle soos Hy oor die gebeure moes dink en nie soos hulle vanuit hulle menslike oorwegings oor die straf van God sou dink nie.  Hulle eenheid met God was van só ‘n aard dat hulle God se heiligheid en God se beoordeling van sake na die volk en die wêreld moes uitstraal.  Die familie en die res van die volk mag getreur het, soos dit menslik noodsaaklik was, maar nie Aäron en sy ander twee seuns nie.

‘n Mens sien spore van hierdie oortuiging in die NT waar gelowiges gewaarsku word om niks met onsedelikheid of afgodediens te doene te hê nie.  Want vanuit hulle eenheid met God – deurdat sy Heilige Gees in hulle as sy tempel bly – deel hulle in sy heiligheid en maak hulle Hom deel van onheiligheid en onreinheid as hulle onheilig of onrein optree in hulle gedrag in hierdie wêreld (1 Kor. 6:12-20; 2 Kor. 6:14-7:1).  Dit sluit enige iets in wat met ons liggaam of gees te make het.

Aäron se stilte word goedkeurend deur die Here aanvaar as ‘n erkenning van God se oordeel.

Die Here praat met Aäron

Dié gebeure lei tot die enigste direkte gesprek van die Here met Aäron alleen in Levitikus, ‘n gepaste ingrype van die Here waarin Hy vir Aäron eintlik verklaar wat so pas gebeur het, al word dit eintlik met ‘n verskerping van die instruksies wat die Here vir hom gee, gedoen.

 1. God verduidelik eerstens dat ‘n mens ‘n helder gemoed moet hê wanneer jy diens doen voor die Here. Geen wyn en bier in die tent van ontmoeting nie!  Sommige rabbi’s het hieruit afgelei dat alkoholmisbruik juis die sonde van Nadab en Abihu was, maar die teks is daaroor stil.
 2. God verduidelik tweedens dat daar ‘n helder onderskeid moet wees tussen dit wat heilig en onheilig is, en dit wat rein en onrein is. Dié dinge wat in hoofstuk 11 af en verder presies uitgespel sal word.
 3. God verduidelik derdens dat dié dinge aan elke Israeliet geleer moet word sonder uitsondering en sonder partydigheid.

Dié opdragte van die Here is eintlik tydloos, want Paulus praat ook van die nugterheid waarmee alle gelowiges moet lewe (1 Tes. 5:6,8), maar veral die leiers, mans en vroue (1 Tim. 3:2,11; 2 Tim. 4:5; Tit. 2:2).  Daarmee waarsku Paulus nie net teen alkoholmisbruik nie, maar ook in die algemeen teen ondeurdagte denke.  Ook Petrus praat in laasgenoemde sin oor die gebruik van ons denke (1 Pet. 1:13; 4:17; 5:18).  Gelowiges moet verstandelik wakker wees en selfbeheers in hulle stryd teen die vyand, die duiwel, wat rondloop soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.

Hierin is onderskeiding en lering fundamenteel belangrik in ons priesterlike funksie as gelowiges.  Dit is ‘n voorreg om dieper in die dinge van God ingelei te word, maar dit verhoog die verantwoordelikheid om dié onderskeid wat dit ‘n mens leer tussen dit waarop dit regtig aankom en dit wat gelaat moet word, saam met ander te omarm.

Soos Paulus in Filippense bid: “dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.” (Fil. 1:9-11).  Let op die ooreenkoms in taal tussen dít wat Paulus hier oor die verhouding met God sê – die klem op onberispelikheid en blaamloosheid – en die taal in Levitikus wat die agtergrond vir sy uitsprake vorm.

Moses vind uit dat die sondeoffer verkeerdelik verbrand is

Die verhaal is egter nog nie klaar nie!  Moses vind op die koop toe dat die sondeoffer heeltemal verbrand is deur Eleasar en Itamar en die voorskrifte rondom die eet van sekere dele daarvan nie nagekom is nie.  Dit het volgens Moses die versoening wat die sondeoffer bring in gedrang gebring.

Aäron praat vir die eerste keer en wys Moses daarop dat die offers van vroeër die dag nie voorkom het dat die ramp van die dood van sy twee seuns hom tref nie.  Sy vraag aan Moses is dus: “Sou dit dan enige verskil gemaak het as ék die sondeoffer geëet het?”  Waarop Moses tevrede was dat dit nie enige verskil sou gemaak het nie.  Hulle almal het genoeg deurgemaak op dié eerste dag van die offerkultus en nie net baie geleer nie, maar kon ook beter onderskei tussen wat geoorloof is en wat nie.

Daaruit kan ons ook aflei dat daar ongeoorloofde afwykings was van God se voorskrifte waarvan Nadab en Abihu se ongeoorloofde kole ‘n helder voorbeeld was.  Daar was ook geoorloofde afwykings van God se voorskrifte waarvan Eleasar en Itamar se volledige verbranding van die sondeoffer met die instemming van hulle pa Aäron ‘n voorbeeld was.  Daar was ‘n duidelike rede vir die afwyking wat sin gemaak het en deur Moses, en by implikasie deur die Here, aanvaar is.

Verder aan in die woestynverhaal sou daar nog sulke voorbeelde kom, selfs gevalle waar die wet as sodanig verander is, soos ons bv. in die verhaal van Selofgad se dogters sien wat deur hulle bevraagtekening van die erfreg die wet self verander het (Num. 26), ‘n proses wat by verdere denke daaroor self tot ‘n tweede verandering van dieselfde wet gelei het (Num. 36).

Boodskap: die heiligheid van God is ‘n onverbiddelike verterende vuur

Ek het hierbo talle voorbeelde aangehaal van plekke in die NT waar dieselfde gedagtes oor God se heiligheid van toepassing gemaak word op gelowiges wat in Jesus Christus glo.  Julle kan dit rustig deurlees om die boodskap van dié gedeelte te omarm.  Ek lig net drie aspekte weer uit.

 1. Levitikus sê: “Wie ’n offer vir My bring, moet besef dat Ek heilig is; sy ontsag vir My moet vir die hele volk duidelik wees.”  Hebreërs sê: “Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil, want ons God is ’n verterende vuur.” (Hebr. 12:28-29).  God se heiligheid is onverbiddelik.  Hy laat geen verontagsaming daarvan toe nie.  Ananias en Saffira se dood toe hulle vir die Here gelieg het, wys dat God se heiligheid ook in die NT  onverdund geld (Hand. 5:1-11).
 2. Waar die rituele reinheidsreëls van Levitikus nie meer op ons van toepassing is nie, is dit egter ook duidelik dat die verbod op losbandigheid of onsedelikheid sowel as afgodery steeds deel is van die moreel-etiese gebooie van God wat Hy verwag dat ons sal nakom.
 3. Ook die aandrang daarop dat ons nougeset sal onderskei dié dinge waarop dit regtig aankom en saam dié lering sal bevestig en bevorder.  Ons moet wakker wees en verstandelik nugter in ons navolging van die Here.
View all posts in this series

Levitikus


Chris van Wyk

Ek is gemeenteleraar by Somerstrand gemeente, Port Elizabeth. My passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. I am pastor at Summerstrand congregation, Port Elizabeth. My passion in life is to serve God above all and to lead believers in faith formation.

Maak 'n opmerking

 • Chris van Wyk on Skakel in by Veritas!Hi Hanneke, ek het die skakel gestuur.
 • Hanneke Meyer on Skakel in by Veritas!Ek fasiliteer reeds vir n geruime tyd modules 1 en 2, maar sou graag tog n paar van die zoom-byeenkomste bywoon vir verryking. Ek het n handleiding. Vriendelike groete Hanneke Meyer
 • Chris van Wyk on OpenbaringHi Ronel, dit hang af wat die selgroepe doen. As dit net daar is vir die bestaande lidmate sal dit die gelowiges opbou, maar nie die gemeente groei nie. As daar 'n strategie is om ongelowiges te bevriend en te evangeliseer - uiteraard waar dit moontlik is in julle konteks - dan is kleingroepe 'n wes…
 • Ronel on OpenbaringDs Chris, wat is u mening oor selgroepe in die gemeente die belangrikste manier is om die evangelie in n gemeente uit the brei en gemeente getalle te vergroot? Sal graag u mening wil hoor. Ons is tans in die VAE in Al Ain. Hier is ongeveer 35 verskillende dominansies van gelowiges waarvan ons Suid A…
 • Chris van Wyk on OpenbaringHi Marelize, ja, jy kan dit hier aflaai: https://bybelskool.com/ek-kom-gou-n-boek-oor-openbaring-deur-chris-van-wyk/. (direkte skakel na die boek: https://ngkerksomerstrand.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Ek-kom-gou.pdf) Daar is ook 'n skakel na 9 video's wat ek gemaak het oor Openbaring vir 'n Pin…
 • Marie Elizabeth on OpenbaringHi Chris Is dit moontlik om die studie materiaal tov die boek Openbaring as een n boek te onvang? Ons wil met die boek as bybelstudie begin maar wil nie elke hoofstuk apart aflaai nie Laat weet asb? Groete Marelize Van Niekerk Cell: 083 321 4666
 • Chris van Wyk on Lukas 16:1-13 – God vertrou ons met die ware rykdom as ons betroubaar is met aardse rykdomHi Mike, "ewige tente" of "ewige woonplekke" in Lukas 16:9 verwys na die lewe by God in die hemel (vgl Joh 14:2). Paulus skryf ook hieroor in 2 Korintiërs 5:1 en gebruik 'n ooreenstemmende metafoor vir die onverganklike liggaam wat ons in die hemel van God sal ontvang. Hy noem dit 'n "ewige gebou" o…
 • Mike on Lukas 16:1-13 – God vertrou ons met die ware rykdom as ons betroubaar is met aardse rykdomHi Chris, verduidelik vir my wat word bedoel met die woorde, "ewige tente".
 • Chris van Wyk on Genesis 35 – Jakob voltooi sy verbintenis aan God by Bet-El waar alles begin hetHi Petrus, in albei gevalle het die broers wel opgetree, maar in Dina se geval heeltemal oorboord gegaan, en in Tamar se geval sonder 'n regsproses. Dat Jakob en Dawid nie self opgetree het nie is waarskynlik te wyte aan nalatigheid, hoewel die Bybel nie hulle gedagtegang uitspel nie. Met Absalom se…
 • Petrus on Genesis 35 – Jakob voltooi sy verbintenis aan God by Bet-El waar alles begin hetBeste Chris Ek is weer by Genesis en met die Jakob verhaal is daar iets wat my opval: Jakob and Dawid se dogters is onteer en seuns was in opstand teen hul vaders, maar is nie gestraf vir hulle oortredings nie. Dit blyk ook uit ander verhale. Jakob het Ruben met sy seen "vervloek," maar hoekom het d…
 • Chris van Wyk on Psalm 29Dankie Tertia, my voorreg en plesier.
 • Tertia Botha on Psalm 29Dr Chris dankie dat jy met jou kennis en wysheid my sommer ook vandag toerus. Vandag word ek opnuut herinner van God se krag bo die natuur maar ook God se stem in die natuur!! Alledaagse herinneringe aan ons GOD wat alles goed geskep het en steeds daaroor heers.
 • Chris van Wyk on Inleiding op OpenbaringHou moed Amanda! Lees wat ek geskryf het vir Yvonne oor Psalm 103:5: https://bybelskool.com/psalm-1031-5-loof-die-here-wat-al-jou-siektes-genees/comment-page-1/#comment-29597
 • Chris van Wyk on Psalm 103:1-5 – Loof die Here wat al jou siektes geneesHi Yvonne Vers 5 moet in die konteks van die Psalm uitgelê word. Die eerste vyf verse vorm 'n eenheid: 1 Van Dawid. Loof die Here, o my siel, ja, alles wat in my is, sy heilige Naam! 2 Loof die Here, o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie – 3 Hy wat al jou sondeskuld vergewe, wat al j…
 • amanda on Inleiding op Openbaringhoe ( op aarde ) gaan God se koninkryk op aarde so gevestig word, dat Hy uiteindelik deur almal as Alleenheerser erken gaan word. Elkeen is so besig om sy eie ding te doen, dat dit byna onmoontlik klink. Dis vir my n moedelose gedagte.
%d