Bybelskool
https://bybelskool.com/wat-is-die-verskil-tussen-verlossing-en-heiliging-die-belydenisskrifte/
Export date: Sat Oct 24 18:14:52 2020 / +0000 GMT

Wat is die verskil tussen verlossing en heiliging? – Die belydenisskrifte


1. Lees die aanhalings uit die Nederlandse Geloofsbelydenis 23, die Heidelbergse Kategismus 58 tot 61, die Dordtse Leerreëls 5.1.1-2, 7, 15 en die Westminster Geloofsbelydenis 12-13. Wat leer jy oor die verlossing en heiliging? Wat beteken dit vir jou? Wat vra dit van jou?

Nederlandse Geloofsbelydenis 23

ONS GEREGTIGHEID VOOR GOD

Ons glo dat ons geluksaligheid geleë is in die vergewing van ons sondes om Jesus Christus ontwil en dat ons geregtigheid voor God daarin bestaan. Dit leer Dawid en Paulus ons deur te verklaar dat die mens se geluksaligheid daarin bestaan dat God hom die geregtigheid buite die wetsonderhouding om toereken (Ps. 32:2 en Rom. 4:6). Dieselfde apostel sê dat ons verniet, dit wil sê uit genade, geregverdig is deur die verlossing wat in Jesus Christus is (Rom. 3:24). Ons hou daarom hierdie grondslag altyd vas: Ons gee aan God al die eer, verneder ons voor Hom, erken dat ons is wat ons is, en roem glad nie in onsself of in ons verdienste nie, maar maak staat en steun op die gehoorsaamheid van die gekruisigde Christus alleen. Hierdie gehoorsaamheid is ons eie as ons in Hom glo; dit is ook genoegsaam om al ons ongeregtighede te bedek en die gewete van vrees, verbystering en skrik te bevry en om ons vrymoedigheid te gee om na God te gaan, terwyl ons nie handel soos ons eerste vader, Adam, wat al bewende probeer het om hom met vyeblare te bedek nie.

Waarlik, as ons voor God moes verskyn terwyl ons, in watter geringe mate ook al, op onsself of op enige ander skepsel sou staatmaak, sou ons - helaas! - verteer moes word. En daarom moet elkeen saam met Dawid sê: 'En gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor U aangesig regverdig nie' (Ps. 143:2).

Heb. 11:7; Ef. 2:8; 2 Kor. 5:19; 1 Tim. 2:6; 1Jjoh. 2:1; Gen. 3:7 (Rom. 5:19); Rom 4:6; Hand. 4:12; Eseg. 36:23, 32; Deut. 27:26; Jak. 2:10; Ps. 143:2; Luk. 16:15; Job 1; 1 Kor. 4:4; Ps. 18:28; Sef. 3:11; Heb. 10:20.

Heidelbergse Kategismus 59-61

Sondag 23

59 Vraag: Maar wat baat dit jou nou dat jy dit alles glo?

Antwoord: Dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is (a).

(a) Hab 2:4; Rom 1:17; Joh 3:36.

60 Vraag: Hoe is jy regverdig voor God?

Antwoord: Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus (a); so dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog gedurigdeur tot alle kwaad geneig is (c), God nogtans (d) aan my sonder enige verdienste van my kant (e), uit louter genade (f) die volkome genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus skenk (h). Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het (i). Aan hierdie weldaad het ek deel vir sover ek dit met 'n gelowige hart (j) aanneem.

(a) Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4; 2 Kor 5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1. (i) 2 Kor 5:21. (j) Rom 3:22; Joh 3:18.

61 Vraag: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?

Antwoord: Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is (a). En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).

(a) 1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.

Dordtse Leerreëls 5.1.1-2, 7, 15

DIE VOLHARDING VAN DIE HEILIGES

1. Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos Hy wel van die heerskappy en slawerny van die sonde. Tog verlos Hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie.

2. Hieruit ontstaan die daaglikse sondes van swakheid, en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem, die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak deur die Gees van die gebed en heilige geloofshandelinge, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard totdat hulle, losgemaak van hierdie sterflike liggaam, met die Lam van God in die hemel regeer.

7. Wanneer hulle so in die sonde val, bewaar God eerstens in hulle sy onverganklike saad waaruit hulle weergebore is, sodat dit nie vergaan of vernietig word nie. Tweedens vernuwe Hy hulle deur sy Woord en Gees seker en kragtig tot bekering. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het van harte en volgens die wil van God berou het en deur die geloof, met 'n gebroke hart, vergifnis in die bloed van die Middelaar begeer en verkry. So besef hulle weer die genade van God wat nou met hulle versoen is, aanbid hulle sy ontferming en trou om daarna met groter ywer hulle eie heil met vrees en bewing uit te werk.

15. Hierdie leer van die volharding van die ware gelowiges, dit wil sê die heiliges, en van die sekerheid daaroor, het God tot eer van sy Naam en tot troos van die gelowiges uitvoerig in sy Woord geopenbaar en in die harte van die gelowiges ingeprent. Die sondige natuur verstaan hierdie leer nie, die Satan haat dit, die wêreld bespot dit, onkundiges en huigelaars misbruik dit en dwaalgeeste bestry dit. Die Bruid van Christus het dit egter altyd as 'n skat van onberekenbare waarde innig liefgehad en dit volhardend verdedig. God sal sorg dat die kerk dit ook in die toekoms doen. Teen God kan geen beplanning stand hou nie, nog minder kan geweld iets teen Hom vermag. Aan hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Westminster Geloofsbelydenis 12-13

Chapter 12

Adoption

1. God guarantees the adoption of all those who are justified in and for the sake of his only son, Jesus Christ.1 Those adopted enjoy the liberties and privileges of God's children,2 have his name put on them,3 receive the Spirit of adoption,4 have access to the throne of grace with boldness,5 and are enabled to cry, Abba, Father.6 They are pitied,7 protected,8 provided for,9 and disciplined by him as a father.10 They are never cast off, however,11 and are sealed until the day of redemption12 and inherit the promises13 as heirs of everlasting salvation.14

1. Eph 1.5, Gal 4.4-5.

2. Rom 8.17, Jn 1.12.

3. Jer 14.9, 2 Cor 6.18, Rv 3.12.

4. Rom 8.15.

5. Eph 3.12, Rom 5.2, Heb 4.16.

6. Gal 4.6.

7. Ps 103.13.

8. Prv 14.26, Ps 27.1-3.

9. Mt 6.30,32, 1 Pt 5.7.

10. Heb 12.6.

11. Lam 3.31-32, Heb 13.5.

12. Eph 4.30.

13. Heb 6.12.

14. 1 Pt 1.3-4, Heb 1.14.

Chapter 13

Sanctification

1. Those who are effectually called and regenerated have a new heart and a new spirit created in them. They are additionally sanctified, actually and personally, by the power of Christ's death and resurrection and by his word and Spirit dwelling in them.1 The power of sin ruling over the whole body is destroyed,2 and the desires of the old self are more and more weakened and killed.3At the same time the ability to practice true holiness, without which no one will see the Lord,4 is brought to life and strengthened by all the saving graces.5

1. 1 Cor 6.11, Acts 20.32, Phil 3.10, Rom 6.5-6, Jn 17.17,19, Eph 5.26, 2 Thes 2.13, 1 Cor 1.30.

2. Rom 6.6,14.

3. Gal 5.24, Rom 8.13, Col 3.5.

4. 2 Cor 7.1, Heb 12.14, Col 1.28, 4.12.

5. Col 1.10-11, Eph 3.16-19, 2 Pt 3.13-14.

2. This sanctification works in the whole person,6 but not completely or perfectly in this life. The old sinful nature retains some of its control in body, mind, and spirit. And so a continual and irreconcilable war goes on in every believer. The old nature tries to get its way in opposition to the Spirit, and the Spirit fights to assert its authority over the flesh.7

6. 1 Thes 5.23.

7. 1 Jn 1.10, Rom 7.18,23, Phil 3.12, Gal 5.17, 1 Pt 2.11.

3. Although the old nature temporarily wins battles in this warfare,8 the continual strengthening of the sanctifying Spirit of Christ enables the regenerate nature in each believer to overcome.9 And so the saints grow in grace,10 perfecting holiness in the fear of God.11

8. Rom 7.23.

9. Rom 6.14, 1 Jn 5.4, Eph 4.15-16.

10. 2 Pt 3.18, 2 Cor 3.18.

11. 2 Cor 7.1.

2. Loof die Here in gebed vir die spesifieke wysheid en insig wat die geloofsbelydenisse jou gee oor die verlossing en heiliging.

Post date: 2019-06-22 04:00:33
Post date GMT: 2019-06-22 02:00:33

Post modified date: 2019-06-23 07:02:44
Post modified date GMT: 2019-06-23 05:02:44

Export date: Sat Oct 24 18:14:52 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com