Bybelskool
https://bybelskool.com/psalms-107-150/
Export date: Fri Aug 23 3:27:50 2019 / +0000 GMT

Psalms 107-150


Hoe om die Bybelboek te lees


Psalm107Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg, en skryf die Gees ons in God se verhaal met die wêreld in.

Ons gaan die 43 Psalms van die vyfde Psalmboek elke weeksdag lees, behalwe Psalm 119 wat weens die lengte daarvan in 22 dele gelees gaan word.  Dit gee 64 “Psalms” wat in 17 dae in die derde kwartaal en 47 dae in die vierde kwartaal gelees gaan word.  Ons begin 31 Augustus en eindig 7 Desember.  Tussen-in is daar ‘n week waarin ek nie iets gaan plaas nie, weens die Algemene Sinode.
Hier is skakels na die vorige vier Psalmboeke wat al by die Bybelskool behandel is, sowel as die skakel na die volgende reeks Psalms:


Hier is ook 'n visuele lusmaker van die belangrikste verse in dié reeks:


View all posts in this series
Links:
 1. http://www.bybelskool.com/psalms-1-41/
 2. http://www.bybelskool.com/psalms-42-72/
 3. http://www.bybelskool.com/psalms-73-89/
 4. http://www.bybelskool.com/psalms-90-106/
 5. http://bybelskool.com/psalms-107-150/
 6. http://bybelskool.com/die-lofprysing-van-god-vryhe id-veiligheid-verhoring/
 7. http://bybelskool.com/god-se-beloftes-psalm-110-11 8/
 8. http://bybelskool.com/die-wandel-volgens-die-woord -van-god-psalm-119/
 9. http://bybelskool.com/die-belewenis-van-god-pelgri msliedere/
 10. http://bybelskool.com/god-is-betroubaar-psalm-138- 145/
 11. http://bybelskool.com/die-lofprysing-van-god-halle lujaliedere-146-150/
 12. https://bybelskool.com/bybelskool-oor-psalm-107-15 0/
 13. https://bybelskool.com/die-praktiese-waarde-van-di e-psalms/
 14. https://bybelskool.com/inleiding-op-die-vyfde-psal mboek-107-150/
 15. https://bybelskool.com/hoe-om-die-psalms-te-lees-2 /
 16. https://bybelskool.com/psalm-107-god-is-goed-en-ge trou-aan-sy-liefde-is-daar-geen-einde-nie/
 17. https://bybelskool.com/psalm-108-ek-wil-die-rooida g-met-lof-wakker-maak-u-liefde-reik-tot-in-die-hem el-u-trou-tot-in-die-wolke/
 18. https://bybelskool.com/psalm-109-u-is-goed-en-getr ou-moet-u-nie-doof-hou-nie/
 19. https://bybelskool.com/psalm-110-u-volk-is-gereed- vir-die-dag-waarop-u-u-magte-monster/
 20. https://bybelskool.com/psalm-111-god-se-werk-is-gr oots-en-betroubaar/
 21. https://bybelskool.com/psalm-112-ontsag-vir-god-se -gebooie-bring-vreugde-vertroue-verdryf-die-vrees- vir-slegte-tyding/
 22. https://bybelskool.com/psalm-113-prys-die-here-van -waar-die-son-opkom-tot-waar-dit-ondergaan/
 23. https://bybelskool.com/psalm-114-jubel-uitgelate-o or-die-uittog-uit-egipte/
 24. https://bybelskool.com/psalm-115-nie-aan-ons-nie-h ere-maar-aan-u-naam-kom-die-eer-toe/
 25. https://bybelskool.com/psalm-116-ek-het-die-here-l ief-want-hy-verhoor-my-smeekgebede/
 26. https://bybelskool.com/psalm-117-god-is-oneindig-b etroubaar-in-sy-onmeetlike-liefde-vir-ons/
 27. https://bybelskool.com/psalm-118-aan-sy-liefde-is- daar-geen-einde-nie/
 28. https://bybelskool.com/psalm-119-dit-gaan-goed-met -die-wat-wandel-volgens-die-woord-van-die-here/
 29. https://bybelskool.com/psalm-1191-8-alef-god-begel ei-en-inspireer-ons-deur-sy-wet-en-getuienisse/
 30. https://bybelskool.com/psalm-1199-16-bet-gehoorsaa mheid-aan-god-se-woord-bewaar-van-sonde/
 31. https://bybelskool.com/psalm-11917-24-gimel-god-se -woorde-is-raadgewers-wat-insig-gee/
 32. https://bybelskool.com/psalm-11925-32-dalet-die-pa d-van-u-bevele-volg-ek-geesdriftig/
 33. https://bybelskool.com/psalm-11933-40-he-onderrig- my-dat-ek-enduit-u-voorskrifte-kan-nakom/
 34. https://bybelskool.com/psalm-11941-48-waw-die-lief de-vir-god-se-wet-gee-vryheid-en-vrymoedigheid/
 35. https://bybelskool.com/psalm-11949-56-zajin-onthou -tog-u-woord-aan-u-dienskneg/
 36. https://bybelskool.com/psalm-11957-64-get-u-here-i s-my-deel-u-troue-liefde-vul-die-aarde/
 37. https://bybelskool.com/psalm-11965-72-tet-u-is-goe d-en-doen-goed-leer-my-u-voorskrifte/
 38. https://bybelskool.com/psalm-11973-80-jod-u-hande- het-my-gemaak-en-aan-my-n-plek-gegee/
 39. https://bybelskool.com/psalm-11981-88-kaf-op-u-woo rd-wag-ek-sodat-ek-dit-kan-nakom/
 40. https://bybelskool.com/psalm-11989-96-lamed-vir-ew ig-staan-u-woord-vas/
 41. https://bybelskool.com/bydraes-hervat-maandag-12-o ktober/
 42. https://bybelskool.com/psalm-11997-104-mem-insig-i n-god-se-openbaring-kom-deur-gehoorsaamheid/
 43. https://bybelskool.com/psalm-119105-112-nun-ek-geh oorsaam-u-ten-spyte-van-gevaar/
 44. https://bybelskool.com/psalm-119113-120-samek-onts ag-vir-god-se-woord-bring-ondersteuning-en-ondersk raging/
 45. https://bybelskool.com/psalm-119121-128-ajin-insig -le-anderkant-die-pyn-van-gehoorsaamheid/
 46. https://bybelskool.com/psalm-119129-136-pe-as-u-wo orde-oopgaan-gee-dit-lig/
 47. https://bybelskool.com/psalm-119137-144-tsade-my-y wer-vir-u-woorde-verteer-my-wanneer-my-teenstander s-dit-vergeet/
 48. https://bybelskool.com/psalm-119145-152-kof-op-u-w oorde-wag-ek/
 49. https://bybelskool.com/psalm-119153-160-resj-die-h oofsaak-van-u-woord-is-waarheid/
 50. https://bybelskool.com/psalm-119161-168-sinsjin-se we-keer-n-dag-loof-ek-u-oor-u-regverdige-beslissin gs/
 51. https://bybelskool.com/psalm-119169-176-taw-hou-my -lewend-sodat-ek-u-kan-loof/
 52. https://bybelskool.com/psalm-120-here-bevry-my-van -bedrieglike-tonge/
 53. https://bybelskool.com/psalm-121-god-jou-beskermer -slaap-nie/
 54. https://bybelskool.com/psalm-122-mag-daar-vrede-in -jou-wees-jerusalem/
 55. https://bybelskool.com/psalm-123-ons-oe-is-gerig-o p-god-totdat-hy-ons-genadig-is/
 56. https://bybelskool.com/psalm-124-as-die-here-nie-v ir-ons-was-nie-dan-het-hulle-ons-lewendig-ingesluk /
 57. https://bybelskool.com/psalm-125-here-doen-goed-aa n-die-goeies-aan-die-wat-opreg-is-in-hulle-harte/
 58. https://bybelskool.com/psalm-126-die-wat-met-trane -saai-sal-met-gejuig-maai/
 59. https://bybelskool.com/psalm-127-as-die-here-die-h uis-nie-bou-nie-swoeg-die-bouers-tevergeefs-daaraa n/
 60. https://bybelskool.com/psalm-128-hoe-gelukkig-is-e lkeen-wat-vir-die-here-ontsag-het-wat-sy-paaie-vol g/
 61. https://bybelskool.com/psalm-129-verlossing-uit-ve rdrukking-verguising-vir-verdrukkers/
 62. https://bybelskool.com/psalm-130-uit-die-dieptes-r oep-ek-na-u-hoor-tog-my-stem/
 63. https://bybelskool.com/psalm-131-groot-dade-en-won derwerke-kom-van-god-af/
 64. https://bybelskool.com/psalm-132-here-laat-u-gesal fde-se-kroon-skitter/
 65. https://bybelskool.com/psalm-133-kyk-hoe-goed-hoe- mooi-is-eensgesindheid-onder-gelowiges/
 66. https://bybelskool.com/psalm-134-mag-die-here-jou- seen-uit-sion/
 67. https://bybelskool.com/psalm-135-god-is-goed-god-i s-groot-god-sorg-vir-sy-volk/
 68. https://bybelskool.com/psalm-136-want-vir-ewig-duu r-sy-troue-liefde/
 69. https://bybelskool.com/psalm-137-jerusalem-bly-my- grootste-vreugde/
 70. https://bybelskool.com/psalm-138-u-besiel-my-met-i nnerlike-krag/
 71. https://bybelskool.com/psalm-139-die-wonder-van-go d-en-van-menswees/
 72. https://bybelskool.com/psalm-140-hou-my-veilig-tee n-geweldenaars/
 73. https://bybelskool.com/psalm-141-maar-op-u-bly-my- oe-gerig/
 74. https://bybelskool.com/psalm-142-lei-my-uit-gevang enskap-dat-ek-u-naam-kan-loof/
 75. https://bybelskool.com/psalm-143-u-goeie-gees-moet -my-lei-op-gelyk-grond/
 76. https://bybelskool.com/psalm-144-hoe-gelukkig-is-d ie-volk-wie-se-god-die-here-is/
 77. https://bybelskool.com/psalm-145-die-here-is-goed- vir-almal/
 78. https://bybelskool.com/psalm-146-ek-wil-my-god-bes ing-solank-as-wat-ek-bestaan/
 79. https://bybelskool.com/psalm-147-die-here-vind-vre ugde-in-hulle-wat-vir-hom-ontsag-het/
 80. https://bybelskool.com/psalm-148-alles-en-almal-lo of-die-here-uit-hemel-en-aarde/
 81. https://bybelskool.com/psalm-149-die-here-is-sy-vo lk-goedgesind-en-sal-hulle-vergeld/
 82. https://bybelskool.com/psalm-150-alles-wat-asem-he t-moet-die-here-oral-loof/
 83. https://bybelskool.com/psalm-151-god-luister-roep- en-gebruik-dawid-in-die-geveg-met-goliat/
Post date: 2014-05-07 10:38:11
Post date GMT: 2014-05-07 08:38:11

Post modified date: 2015-08-24 08:00:33
Post modified date GMT: 2015-08-24 06:00:33

Export date: Fri Aug 23 3:27:50 2019 / +0000 GMT
This page was exported from Bybelskool [ https://bybelskool.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com